Konferencja pn. „Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska”


Dnia 19 października  2017 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowe odbyła się Konferencja  pn. „Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska”, która poświęcona było odnawialnym źródłom energii, efektywności energetycznej oraz gospodarce niskoemisyjnej.

 

Poziom rozwoju energetycznej infrastruktury technicznej warunkuje m.in. na możliwość rozwoju gospodarczego polskiej wsi. Do najważniejszych problemów obecnie zaliczyć należy niewydolność infrastruktury energetycznej, która obecnie w znacznej części kraju położona jest na obszarach wiejskich. Występowanie skutków niewydolności infrastruktury energetycznej może być łagodzona poprzez inwestycje podnoszące konkurencyjność gospodarstw rolnych. Na poziomie lokalnym sposobem na łagodzenie tego problemu może być dywersyfikacja źródeł energii, m.in. poprzez: wykorzystanie surowców i/lub odpadów poprodukcyjnych pochodzących z rolnictwa, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

Ważnym czynnikiem definiującym koszty w gospodarstwie rolnym jest zużycie energii. Nabycie wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w gospodarstwie rolnym, a także skutkować będzie zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw rolnych na zmiany klimatu. Mając na względzie powyższy zakres zagadnień, zakres merytoryczny Konferencji przedstawił wybrane aspekty powyższej problematyki.

 

Dokumentem krajowym, odnoszącym się do odnawialnych źródeł energii, przyjętym w październiku 2009 r., jest „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”. Zawarte w niej podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej, do których należy zaliczyć: poprawę efektywności energetycznej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Według unijnych postanowień, Polska do 2020 r. powinna produkować 15 % energii z odnawialnych źródeł energii.

Konferencja była jednym z elementów realizacji zadań z zakresu promocji OZE prowadzonych w województwie opolskim przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie.

Uczestnicy konferencji mogli w jednym miejscu i w jednym czasie dowiedzieć się o wszelkich nowościach, rozwiązaniach, inicjatywach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

 

Zakres merytoryczny Konferencji przedstawiał wybrane aspekty powyższej problematyki. Specjaliści od odnawialnych źródeł energii z wielkim  zaangażowaniem omówili następujące tematy:

 

Instalacje fotowoltaiczne w praktyce gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich – Wojciech Włodarski Pure Selutions

 Finansowanie OZE w rolnictwie –dr inż. Marcin Michalski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawa OZE. Szansa dla województwa rolniczego – Piotr Rudyszyn, W4E Energia Odnawialna

 

Przeprowadzenie  warsztatów pn. „Możliwości pozyskiwania i wykorzystania zobrazowań satelitarnych i niskopułapowych dla roślin przeznaczonych na biomasę dla celów energetycznych podczas Konferencji pn. Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska” –Agrocom Polska Jerzy Koronczok

Dobre praktyki – biologiczne oczyszczanie ścieków – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  (PWiK) Sp. z o.o. w Brzegu.

Polityka wzrostu wykorzystania OZE, nawet najlepiej przygotowana i wspomagana przez państwo, wymaga aktywnego udziału wszystkich użytkowników energii w jej realizacji. Konsumenci energii, producenci, przedsiębiorcy, mieszkańcy wsi mogą codziennym zachowaniem aktywnie wspierać realizację polityki energetycznej państwa.

Mając powyższe na względzie, organizacja Konferencji przyczyni się do efektywnego gospodarowania zasobami i wspieraniem przechodzenia w sektorach rolnych na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Autor: Patrycja Borkowska

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr. R.U.DOW.-IV.042.2.9/2017 na realizację operacji pn. Konferencja „Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  na lata 2016-2017.

Miejsce realizacji operacji;  Województwo Opolskie.

Termin realizacji operacji; 15-04-2017r. – 31-10-2017r.

Wysokość kosztów operacji; 9354,00.

Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowców,  wyżywienie wraz z serwisem kawowym, wykonanie statuetek Opolska OZE.

Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl