Działanie „Współpraca” nowa pomoc finansowa w ramach PROW 2014-2020


4 stycznia 2017 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące działania „Współpraca”. Jakie są cele tego działania?

Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest nowym działaniem, nie funkcjonującym w poprzednim okresie programowania. Wsparcie w ramach tego działania dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Kto może ubiegać się o pomoc w ramach działania „Współpraca”?
Beneficjentem działania „Współpraca” jest grupa operacyjna działająca w celu opracowania i wdrożenia innowacji, składająca się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących kategorii:
rolnicy,
właściciele lasów,
jednostki naukowe oraz uczelnie,
przedsiębiorcy,
podmioty świadczące usługi doradcze.

 

Czy jest to zamknięty katalog podmiotów, które mogą stworzyć grupę operacyjną?
Nie, nie jest to katalog zamknięty potencjalnych członków tworzących grupę operacyjną. W skład grupy operacyjnej może wchodzić każdy podmiot, który jest niezbędny do realizacji operacji i do osiągnięcia przez grupę operacyjną zakładanych celów.

 

O jaką kwotę pomocy można ubiegać się w ramach działania „Współpraca”?
Pomoc ma formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych (refundacja). Limit pomocy dla jednego beneficjenta tego działania to 12 000 000 zł (12 mln zł), jest to więc dość wysoki poziom dofinansowania. Wysokość pomocy zależy od rodzaju poniesionych kosztów i wynosi:
100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami ogólnymi oraz bieżącymi funkcjonowania grupy,
90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem badań, bezpośrednio związanych z realizacją operacji,
50% kwoty pozostałych wydatków kwalifikowalnych.

 

Jakie koszty mogą być finansowane w ramach działania „Współpraca”, co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych?
Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się:
1. Koszty budowy, przebudowy lub
remontu połączonego z modernizacją
obiektów lub infrastruktury.
2. Koszty zakupu lub instalacji:
nowych maszyn lub urządzeń,
nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych,
wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,

3. Koszty ogólne, do których zalicza się
koszty:
sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
przygotowania dokumentacji technicznej operacji.

4. Koszty bieżące, do których zalicza się
m.in. koszty:
upowszechnienia i promocji operacji oraz jej rezultatów;
administrowania stroną internetową, która będzie wykorzystywana do informowania na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów;
wynajmu budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji,
utrzymania budynków lub pomieszczeń;
usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich oraz dostępu do sieci Internetu;
zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania dokumentów;
ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji, za okres w którym realizowana jest operacja;
prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym prowizji i innych opłat;
usług księgowych, kadrowych i doradczych, z wyłączeniem usług doradczych świadczonych przez jednostki, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych operacją.

5. Koszty badań, do których zalicza się
koszty:
zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;
ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji;
wynagrodzenia pracowników naukowych podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej, w tym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą.

 

Jak długo może trwać realizacja operacji/zadania przewidzianego w projekcie?
Wsparcie udzielane jest maksymalnie w okresie 3 lat, co oznacza, że zakończenie realizacji operacji (złożenie wniosku o płatność końcową i rozliczenie projektu) musi nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022.

 

Czy można już składać wnioski w ramach działania „Współpraca”, jeżeli tak to gdzie to zrobić?
Jeszcze nie został ogłoszony nabór wniosków dla działania „Współpraca”. Planowany termin naboru wniosków z tego działania, podawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi to I półrocze 2017 roku. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia wniosek o przyznanie pomocy składany będzie w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. ARiMR udostępni formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy. Dokumenty te powinny być dostępne najpóźniej w dniu ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków.

 

Co będzie decydowało o kolejności przysługiwania pomocy, czy zostanie sporządzona lista rankingowa?
W terminie 7 miesięcy od dnia zakończenia składania wniosków, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informację o kolejności przysługiwania pomocy.
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów operacji:
premiowanie grup, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, której działalność jest związana z dziedzinami nauki niezbędnymi do realizacji operacji,
premiowanie grup o zróżnicowanym składzie podmiotowym:
– wchodzi co najmniej 4 podmioty należące do różnych kategorii wymienionych w minimalnym katalogu podmiotów,
– wchodzi co najmniej 5 podmiotów należących do różnych kategorii wymienionych w minimalnym katalogu podmiotów
– wchodzi co najmniej 5 podmiotów należących do różnych kategorii wymienionych w minimalnym katalogu podmiotów, oraz co najmniej jeden podmiot, inny niż wymieniony w tym katalogu,
premiowany udział rolników w składzie grupy,
premiowanie udziału w grupie podmiotu, który udokumentował zrealizowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, którego rezultatem jest wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacząco udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu,
premiowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców wchodzących w skład grupy,
premiowanie realizacji operacji dotyczących większego zakresu innowacji (2-3 rodzaje innowacji),
premiowanie operacji o krótszym czasie realizacji,
premiowanie mniejszej wnioskowanej kwoty pomocy (2-6 mln zł),
premiowanie dobrze uzasadnionej potrzeby realizacji operacji (wyniki badań naukowych, analiza rynku),
premiowanie operacji o większym potencjale rynkowym rezultatu (oddziaływanie rezultatu operacji poza terytorium Polski, możliwość zastosowania rezultatu również w zakresie przekraczającym cele operacji),
premiowanie innowacji dotychczas niestosowanych na terytorium Polski,
premiowanie operacji dotyczących wyłącznie produkcji podstawowej produktów rolnych,
premiowanie operacji, w których opracowanie przedmiotu operacji odbywa się z wykorzystaniem dostępnych wyników badań (mniejszy zakres badań do wykonania, badania polegające na testowaniu rezultatu),
premiowanie operacji, których rezultaty przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatu.
Grupom operacyjnym, których wnioski uzyskają mniej niż 24 punkty, ARiMR nie przyzna pomocy.

 

Czy beneficjenci podlegają dodatkowym obowiązkom po zakończeniu realizacji operacji?
Obowiązki beneficjentów wynikają wprost z zapisów Rozporządzenia i nie odbiegają bardzo od obowiązków innych beneficjentów PROW 2014-2020. Należałoby tu może zwrócić uwagę na to, że w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, beneficjent będzie zobowiązany do prowadzenia i aktualizowania strony internetowej, na której będą umieszczane informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów. Rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości, co najmniej na stronie internetowej, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.

 

Gdzie zainteresowani mogą uzyskać informacje dotyczące działania „Współpraca”?
Zapraszamy do kontaktu z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, pod nr tel. 77 44 37 145 lub 77 44 37 100.

Wszystkich zainteresowanych działaniem „Współpraca”, ale również rozwiązaniami innowacyjnymi w rolnictwie, zachęcamy do współpracy w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR). Chcąc przystąpić do Sieci i zostać partnerem SIR należy wypełnić formularz (można go znaleźć na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pod adresem www.cdr.gov.pl) i przesłać go drogą elektroniczną.

Wszyscy Partnerzy SIR otrzymują na bieżąco aktualne informacje dotyczące działalności Sieci, działania „Współpraca”, a także informacje o szkoleniach i ciekawych spotkaniach.

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony: www.sir.oodr.pl
Marek Wróbel, OODR Łosiów