Dział Administracyjno-Gospodarczy


Kierownik działu
mgr inż. Stanisław Drozd
tel. 77 4437 118
e-mail: stanislaw.drozd@oodr.pl 

 

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczy należy w szczególności:

1) obsługa administracyjno – gospodarcza ośrodka, w tym w zakresie zaopatrzenia w niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie;
2) zapewnianie ochrony mienia Ośrodka Doradztwa;
3) zapewnianie właściwego utrzymania i konserwacji obiektów ośrodka, w tym realizacja obowiązków użytkowników obiektów budowlanych zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane”;
4) zapewnienie realizacji obowiązków związanych z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości ośrodka, w tym prowadzenie spraw i obsługa merytoryczna łącznego zobowiązania podatkowego (tzw. podatek od nieruchomości i rolny) oraz podatku od środków transportowych w zakresie corocznej aktualizacji danych, wypełnienia oraz terminowego składania deklaracji podatkowych w powyższym zakresie;
5) prowadzenie dzierżaw budynków, lokali, gruntów, w tym Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego;
6) prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia spełniania warunków BHP i p.poż. w odniesieniu do obiektów, pomieszczeń i wyposażenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) prowadzenie magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji remontów bieżących;
9) prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji inwestycji, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w powyższym zakresie;
10) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem w Ośrodku Doradztwa;
11) zapewnianie prawidłowego bieżącego funkcjonowania pałacu Ośrodka Doradztwa;
12) prowadzenie działalności na mieniu Ośrodka Doradztwa;
13) dbanie o efektywne wykorzystanie zasobów majątkowych ośrodka oraz ich należytego rozliczania;
14) zapewnianie prawidłowego prowadzenia gospodarki transportowej;
15) prowadzenie rejestru oraz zbioru umów zawieranych przez Ośrodek w zakresie dostaw towarów i usług, a także nadzór nad realizacją zobowiązań wynikających z tych umów;
16) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynków, środków trwałych, wyposażenia, pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, upraw i zwierząt hodowlanych;
17) zapewnienie przestrzegania przepisów związanych z zakresem prowadzonej działalności, w tym m.in. przepisów sanitarnych, bhp, p.poż, transportowych, o ochronie środowiska, w zakresie ustalania cen i inne;
18) przeprowadzanie inwentaryzacji mienia ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
19) współpraca z konserwatorem zabytków;
20) realizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku Doradztwa procedurami;
21) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie województwa.