Kierownik działu
mgr inż. Jan Wróblewski

tel. 77 4437 108
e-mail: jan.wroblewski@oodr.pl

 

Pracownicy:

mgr Ewa Mojzyk
główny specjalista

tel. 77 4437 119
e-mail: ewa.mojzyk@oodr.pl
e-mail: kadry@oodr.pl

 

Ewa Stankiewicz
sekretarka

tel. 77 4437 111
e-mail: sekretariat@oodr.pl

 

mgr inż. Agnieszka Chruszczewska
główny specjalista

tel. 77 4437 114
e-mail: agnieszka.chruszczewska@oodr.pl

 

Do zadań Działu Kadr i Organizacji Pracy należy w szczególności:

1) prowadzenie zbioru dokumentów, dotyczących podstaw prawnych działania Ośrodka Doradztwa, w tym Statutu i Regulaminu organizacyjnego oraz zapewnienie upowszechnienia treści tych dokumentów wśród pracowników Ośrodka Doradztwa, w tym udostępnienie ich w systemie informatycznym;
2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem właściwej oraz zgodnej z przepisami i Regulaminem organizacji pracy działalności Ośrodka Doradztwa, w tym:
a) przygotowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Ośrodka Doradztwa oraz projektów jego zmian uzasadnionych zmianą obowiązujących przepisów oraz potrzebami organizacyjnymi Ośrodka Doradztwa,
b) zapewnienie przestrzegania zgodności zakresów czynności pracowników Ośrodka Doradztwa z Regulaminem,
c) prowadzenie rejestru zarządzeń, decyzji i wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach dotyczących działalności ośrodka oraz zapewnienie ich przekazywania do realizacji wszystkim merytorycznie właściwym komórkom organizacyjnym,
d) koordynowanie działań komórek organizacyjnych w zakresie organizacji, w tym w zakresie przestrzegania Regulaminu;
3) realizacja zadań związanych z kierowaniem i zarządzaniem ośrodkiem przez Dyrektora Ośrodka, w tym:
a) prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Dyrektora Ośrodka oraz zapewnienie właściwego wewnętrznego obiegu zarządzeń w Ośrodku Doradztwa,
b) przygotowywanie i protokołowanie narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Ośrodka, w tym informowanie pracowników oraz uczestników zewnętrznych o terminach narad i spotkań, prowadzenie zbioru protokołów i innych dokumentów w powyższym zakresie,
c) prowadzenie rejestru i załatwianie spraw w zakresie udzielania przez Dyrektora Ośrodka pełnomocnictw procesowych do reprezentowania ośrodka,
d) prowadzenie rejestru i załatwianie spraw w zakresie upoważnień udzielanych przez Dyrektora Ośrodka pracownikom Ośrodka Doradztwa,
e) prowadzenie bieżących spraw na zlecenie Dyrektora Ośrodka;
4) zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, w tym:
a) przygotowywanie i organizowanie posiedzeń Rady oraz ich protokołowanie,
b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady w zakresie jej kompetencji oraz koordynowanie działań pozostałych komórek organizacyjnych w powyższym zakresie,
c) prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz przekazywanie tych uchwał komórkom organizacyjnym, z których zadaniami wiąże się zakres przedmiotowy danej uchwały,
d) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady;
5) prowadzenie sekretariatu Dyrektora Ośrodka i zastępcy Dyrektora Ośrodka, w tym:
a) obsługa kancelaryjno – biurowa spraw załatwianych przez Dyrektora Ośrodka i zastępcy Dyrektora Ośrodka,
b) sporządzanie, rejestracja i przechowywanie dokumentów spraw. o których mowa w lit. a),
c) organizowanie przyjmowania pracowników i interesantów przez Dyrektora Ośrodka i zastępcy Dyrektora Ośrodka;
6) opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej w Ośrodku Doradztwa oraz monitorowanie jego realizacji w zakresie organizacji i dyscypliny pracy;
7) zapewnienie przestrzegania przepisów Instrukcji kancelaryjnej, w tym zapewnienie właściwego systemu obiegu dokumentów w Ośrodku Doradztwa oraz organizowanie szkoleń wewnętrznych w powyższym zakresie;
8) zapewnienie przestrzegania przepisów o dostępie do informacji publicznej dotyczącej działalności Ośrodka Doradztwa;
9) prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Ośrodka Doradztwa, w tym;
a) prowadzenie akt osobowych pracowników oraz ewidencji pracowników, w tym opracowywanie i przechowywanie zakresów czynności,
b) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, ustalaniem wynagrodzeń, udzielaniem urlopów, przyznawaniem innych świadczeń pracowniczych,
c) zapewnienie realizacji przepisów w sprawie wynagrodzeń pracowników,
d) zapewnienie właściwej realizacji przepisów dotyczących Funduszu Świadczeń Socjalnych,
e) zapewnienie realizacji przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników,
f) prowadzenie ewidencji czasu pracy uwzględniającej urlopy, zwolnienia lekarskie, pracę w godzinach nadliczbowych oraz nadzór nad dyscypliną pracy,
g) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień oraz odznaczeń,
h) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną pracowników,
i) prowadzenie i załatwianie innych spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy oraz zapewnienie realizacji wyżej wskazanych przepisów,
j) przygotowywanie projektów regulaminu pracy oraz projektów zmian tego regulaminu,
k) przygotowywanie regulaminów wynagradzania oraz premiowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
l) koordynowanie realizacji zadań Ośrodka Doradztwa w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów Kodeksu pracy, w tym w zakresie bhp i ochrony p.poż. oraz z przepisów szczególnych,
m) prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
n) prowadzenie centralnego rejestru umów dotyczących wynagrodzeń bezosobowych;
10) prowadzenie centralnej ewidencji oraz zbioru umów w sprawie projektów i programów realizowanych przez Ośrodek Doradztwa;
11) prowadzenie spraw z zakresu koordynowania, planowania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w odrębnych procedurach wewnętrznych Ośrodka Doradztwa;
12) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie województwa;
13) opiniowanie w zakresie merytorycznym Działu projektów aktów prawnych.