Główna księgowa
mgr inż. Iwona Sobocińska

tel. 77 4437 116
e-mail: iwona.sobocinska@oodr.pl

 

Pracownicy:

 

Elżbieta Kossakowska
starsza księgowa

tel.77 4437 120
e-mail: elzbieta.kossakowska@oodr.pl

 

mgr Renata Gaj-Jurczyk
główny specjalista

tel. 77 4437 117
e-mail: place@oodr.pl

 

mgr inż. Joanna Ożóg
starsza księgowa

tel. 77 4437 115
e-mail: joanna.ozog@oodr.pl

 

 

Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie opracowywania projektu planu finansowego Ośrodka Doradztwa oraz sprawozdań z jego wykonania;
2) zapewnienie realizacji zadań gospodarki finansowej Ośrodka Doradztwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy o finansach publicznych;
3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) prowadzenie spraw w zakresie polityki rachunkowości, w tym zapewnienie właściwego obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz przygotowywanie projektów zmian procedur w powyższym zakresie, przestrzeganie przepisów w zakresie planu kont;
5) sporządzanie planów, analiz i sprawozdań finansowych, zgodnie obowiązującymi przepisami oraz w zakresie wskazanym przez dyrektora Ośrodka oraz organy kontroli i nadzoru;
6) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątku, zapasów materiałów, zapasów towarów i środków trwałych;
7) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom ośrodka oraz świadczeń przysługujących członkom Rady;
8) zapewnienie obsługi kasowej;
9) nadzór nad prawidłową realizacją zadań w zakresie obsługi księgowej i finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej funkcjonującej przy Ośrodku Doradztwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
11) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania projektu planu finansowego, jego zmian oraz sprawozdań z jego wykonania;
12) współpraca z urzędami skarbowymi;
13) współpraca z bankami;
14) współpraca z ZUS w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;
15) zapewnienie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji;
16) zapewnienie realizacji przepisów ustawy o finansach publicznych;
17) prowadzenie spraw w zakresie podatku od towarów i usług – VAT;
18) załatwianie spraw w zakresie obowiązujących podatków i opłat;
19) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie województwa;
20) opiniowanie w zakresie merytorycznym Działu projektów aktów prawnych.