Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw


Kierownik działu
inż. Tomasz Musielak
tel. 77 44 37 146
e-mail: tomasz.musielak@oodr.pl
e-mail: szkolenia@oodr.pl

Pracownicy

mgr Anna Szafraniec
główny specjalista

tel. 77 4437 151
e-mail: anna.szafraniec@oodr.pl

Ewa Mokrzyczak
główny specjalista
tel. 77 44 37 151
e-mail: ewa.mokrzyczak@oodr.pl

 

 

Zespół Redakcji Wydawnictw
(Redakcja Kuriera Rolniczego)
e-mail: inte@oodr.pl

 

Kierownik zespołu
mgr inż. Teresa Kawecka 

tel. 77 4437 103
e-mail: teresa.kawecka@oodr.pl

 

Pracownicy:

mgr inż. Krystyna Moor
główny specjalista

tel. 77 4437 101
e-mail: krystyna.moor@oodr.pl

Dorota Małecka
starszy referent

tel. 77 4437 102
e-mail: dorota.malecka@oodr.pl

 

1. Do zadań Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem i realizacją rocznych planów pracy powiatowych zespołów doradztwa rolniczego;
2) tworzenie, koordynowanie wdrażania i ocena realizacji rocznego programu działania Ośrodka Doradztwa;
3) prowadzenie kontroli realizacji zadań doradczych działów i powiatowych zespołów doradztwa rolniczego;
4) opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań ze zrealizowanych zadań z uwzględnieniem efektów rzeczowych oraz sprawozdań z wykonania wartości miernika w układzie zadaniowym;
5) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań specjalistów doradztwa rolniczego;
6) programowanie, koordynacja i ocena prowadzonych szkoleń w terenie;
7) gromadzenie i przygotowywanie informacji o działalności Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego;
8) programowanie, organizowanie i koordynowanie doskonalenia zawodowego specjalistów doradztwa rolniczego;
9) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych ludności rolniczej;
10) programowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych związanych z rozwojem doradztwa rolniczego;
11) prowadzenie dla rolników i handlowców szkoleń kwalifikacyjnych z zakresu:
a) obrotu i stosowania środków ochrony roślin,
b) atestacji opryskiwaczy,
c) bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) integrowanej produkcji rolniczej;
12) ustalanie i nadzór nad stosowaniem cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Ośrodek na podstawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego;
13) współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Opolu i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie programowania i wdrażania zmian w systemie oświaty, służących realizacji strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. współpraca z instytucjonalnymi partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności doradczej i kształcenia ustawicznego pracowników doradztwa rolniczego, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
14) współpraca z organami samorządu terytorialnego, samorządem zawodowym rolników, organizacjami branżowymi i związkami rolników, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w branży rolniczej w zakresie problematyki pracy doradczej i szkoleń;
15) realizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku Doradztwa procedurami;
16) realizacja zadań merytorycznych działu w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
17) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie województwa;
18) poszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
19) prowadzenie spraw w zakresie działań opisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, merytorycznie odpowiadających obszarowi działań komórki organizacyjnej;
20) przygotowywanie artykułów do czasopisma Kurier Rolniczy oraz informacji z zakresu działania Działu na strony internetowe Ośrodka Doradztwa;
21) opiniowanie w zakresie merytorycznym Działu projektów aktów prawnych;
22) prowadzenie, koordynacja oraz nadzór nad przedsięwzięciami informacyjno-promocyjnymi Ośrodka Doradztwa,
23) prowadzenie kalendarium wydarzeń Ośrodka na stronie internetowej.

2. Do zadań Zespołu Redakcji Wydawnictw należy:
1) informowanie oraz udostępnianie rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich specjalistycznych informacji z obszaru rolnictwa oraz zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich w formie różnych publikacji własnych takich jak: gazeta – miesięcznik Kurier Rolniczy oraz wydawnictwa typu: broszury, ulotki, katalogi, biuletyny informacyjne, w tym:
a) opracowywanie redakcyjne i techniczne (w tym skład komputerowy) materiałów informacyjnych typu broszury, ulotki, katalogi, biuletyny informacyjne i inne,
b) opracowanie redakcyjne i techniczne (w tym skład komputerowy) gazety wydawanej przez Ośrodek Doradztwa oraz jej rozpowszechnianie i kolportaż, a także pozyskiwanie artykułów oraz współpraca z reklamodawcami w zakresie pozyskiwania materiałów reklamowych do gazety;
2) koordynacja współpracy z drukarniami w zakresie druku i dostawy oraz prawidłowości zlecanych przez Ośrodek Doradztwa usług wydawniczych;
3) wsparcie techniczne zadań realizowanych przez Ośrodek Doradztwa poprzez wykonanie różnych formularzy informacyjnych (plakaty, zaproszenia, wkładki do zaproszeń, dyplomy, podziękowania, identyfikatory, wizytówki), banerów oraz formularzy dokumentacyjnych (zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, ankiety, druki firmowe i inne);
4) promocja Ośrodka Doradztwa poprzez wykonanie kalendarzy ściennych, rozpowszechnianych wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich (nieodpłatnie) oraz plansz wystawienniczych (promujących wydarzenia związane z działalnością Ośrodka Doradztwa i dorobkiem w zakresie doradztwa i rolnictwa województwa opolskiego), prezentowanych na różnych imprezach edukacyjnych, informacyjno-szkoleniowych, targach, dożynkach itp. organizowanych w Ośrodku Doradztwa, powiatach województwa opolskiego, w kraju i za granicą;
5) prowadzenie magazynu wydawnictw, rozprowadzanie wydawnictw własnych i pozyskiwanych z instytucji naukowych, uczelni i innych ośrodków omawiających aktualne problemy i tematy rolnicze;
6) prowadzenie biblioteki zakładowej, w ramach której udostępniane są stałe zbiory biblioteczne oraz większość ważniejszych, dostępnych na rynku fachowych pism i czasopism, będących w corocznej prenumeracie;
7) pozyskiwanie i prowadzenie dokumentacji reklamodawców publikowanych na powierzchniach i nośnikach elektronicznych Ośrodka Doradztwa;
8) prowadzenie archiwum zakładowego;
9) realizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku Doradztwa procedurami;
10) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie województwa.