Kierownik działu
mgr inż. Stanisława Grabska-Mędrala

tel. 77 4437 133
e-mail: stgm@oodr.pl

Pracownicy:

mgr inż. Joanna Palij
główny specjalista

tel. 77 4437 130
e-mail: joanna.palij@oodr.pl

mgr Patrycja Borkowska
główny specjalista 

tel. 77 4437 143
e-mail: patrycja.borkowska@oodr.pl

mgr Renata Huk
główny specjalista

tel. 77 4437 137
e-mail: renata.huk@oodr.pl

 

 

Do zadań Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1)prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i upowszechnieniowej w zakresie:
a) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
b) ochrony środowiska naturalnego,
c) kształtowania krajobrazu i zasobów przyrodniczych, w tym ogrodnictwo i sadownictwo,
d) podnoszenia świadomości proekologicznej,
e) kształtowania proekologicznych postaw i zachowań społeczności wiejskiej,
f) poprawy estetyki i warunków sanitarno–higienicznych oraz proekologicznego urządzania zagrody wiejskiej,
g) gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, nawozowej – w gospodarstwie rolnym,
h) ochrony zdrowia,
i) ekologicznych metod produkcji żywności, marketingu i przetwórstwa żywności produkowanej tymi metodami,
j) podejmowanie działań w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE),
k) przeciwdziałania zmianom klimatu,
l) budownictwa wykorzystywanego w produkcji rolniczej;
2) organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, pokazów, wystaw i targów w zakresie objętym Działem oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad nimi;
3) koordynacja działalności Klubów 4H woj. opolskiego prowadzonych przez lokalnych liderów społeczności wiejskiej;
4) prowadzenie współpracy zagranicznej w zakresie objętym Działem oraz sprawowanie nad nią merytorycznego nadzoru;
5) udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
6) współpraca z jednostkami i organizacjami pracującymi na rzecz ekologii i ochrony środowiska, w tym z organami samorządu terytorialnego, sektorem leśnictwa, organizacjami społecznymi oraz organizacjami pracującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska;
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi tj. Grupami Odnowy Wsi, Lokalnymi Grupami Działania;
8) współpraca z uczelniami i instytucjami badawczymi w zakresie upowszechniania rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska;
9) współpraca merytoryczna z doradcami rolnymi zatrudnionymi w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w zakresie działania Działu;
10) realizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku Doradztwa procedurami;
11) realizacja zadań merytorycznych Działu w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
12) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie województwa;
13) udział w pracach komisji dotyczących szacowania strat w rolnictwie w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych;
14) prowadzenie gospodarki drzewostanem, ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w zabytkowym parku w Łosiowie;
15) prowadzenie zadań w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich;
16) poszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
17) prowadzenie spraw w zakresie działań opisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, merytorycznie odpowiadających obszarowi działań komórki organizacyjnej;
18) przygotowywanie artykułów do czasopisma Kurier Rolniczy oraz informacji z zakresu działania Działu na strony internetowe Ośrodka Doradztwa;
19) opiniowanie w zakresie merytorycznym Działu projektów aktów prawnych.