Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich


Kierownik działu
mgr Renata Wojas

tel. 77 4437 161
e-mail: renata.wojas@oodr.pl

 

Pracownicy:

 

mgr Ewa Klekot
specjalista

tel. 77 4437 160
e-mail: ewa.klekot@oodr.pl

 

Jadwiga Sadlej
referent

tel. 77 4437 159
e-mail: jadwiga.sadlej@oodr.pl

 

Anna Borkowska
stażysta – specjalista
tel. 77 4437 156
e-mail: anna.borkowska@oodr.pl

 

Elżbieta Bober
stażysta – specjalista

tel. 77 4437 156
e-mail: elzbieta.bober@oodr.pl

 

Do zadań Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i upowszechnieniowej w zakresie:
a) ochrony dziedzictwa kulturowego,
b) promocji twórczości ludowej i folkloru,
c) wskazywania możliwości rozwiązywania problemów socjalno-bytowych ludności wiejskiej,
d) promowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
e) kształtowania warunków pracy i życia społeczeństwa wiejskiego, odpowiadających standardom cywilizacyjnym pozwalającym mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne poprzez aktywizację społeczności lokalnych obszarów wiejskich oraz informowanie o możliwościach podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich,
f) prowadzenie działań w zakresie rozwoju przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych (działalność marginalna, ograniczona i lokalna, sprzedaż bezpośrednia, systemy bezpieczeństwa żywności),
g) poszukiwania alternatywnych lub dodatkowych źródeł dochodu oraz uruchamiania działalności gospodarczej (dywersyfikacja źródeł dochodu gospodarstw),
h) aktywizacji mieszkańców terenów wiejskich jako liderów rozwoju lokalnego;
2) organizacja konkursów, wystaw, olimpiad, pokazów promujących zdrowy styl życia, dziedzictwo kulturowe wsi, agroturystykę i turystykę wiejską;
3) upowszechnianie zasad wykorzystania pomocy finansowej z Unii Europejskiej dla wspierania rozwoju obszarów wiejskich;
4) upowszechnianie zasad tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, grup i organizacji producentów owoców i warzyw, zrzeszeń i innych form organizacji rolników;
5) prowadzenie doradztwa mającego na celu aktywizację kobiet wiejskich w zakresie przedsiębiorczości, ochrony środowiska wiejskiego, ogrodnictwa, prawidłowego żywienia rodziny, estetyki zagrody wiejskiej, ekonomiki gospodarstw domowych;
6) współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami w celu zachowania dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów województwa;
7) współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz młodego pokolenia obszarów wiejskich;
8) współpraca z sektorem rybactwa;
9) pomoc merytoryczna w zakładaniu i prowadzeniu zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych;
10) udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
11) współpraca merytoryczna z doradcami rolnymi zatrudnionymi w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w zakresie działania Działu;
12) realizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku Doradztwa procedurami;
13) realizacja zadań merytorycznych Działu w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
14) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie województwa;
15) aktywizacja potencjalnych partnerów do współpracy na rzecz innowacji;
16) rozpowszechnianie informacji na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych, w tym wyników prac badawczo-wdrożeniowych;
17) współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjamii organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Siecią europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI);
18) upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolniczym, rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich oraz dobrych praktyk w tym zakresie;
19) prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i szkoleniowych oraz inicjowanie współdziałania pomiędzy potencjalnymi partnerami grup operacyjnych;
20) prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych dla partnerstw działających na rzecz innowacji w celu stworzenia grup operacyjnych;
21) promocja i upowszechnianie informacji na temat projektów realizowanych przez partnerstwa działające na rzecz innowacji w celu stworzenia grup operacyjnych;
22) współpraca z podmiotami tworzącymi strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (KSOW SIR);
23) poszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
24) prowadzenie spraw w zakresie działań opisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, merytorycznie odpowiadających obszarowi działań komórki organizacyjnej;
25) przygotowywanie artykułów do czasopisma Kurier Rolniczy oraz informacji z zakresu działania Działu na strony internetowe Ośrodka Doradztwa;
26) opiniowanie w zakresie merytorycznym Działu projektów aktów prawnych.