Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa


Kierownik działu
dr inż. Agnieszka Krawczyk
tel. 77 4437 128
e-mail: agrotechnika@oodr.pl
e-mail: agnieszka.krawczyk@oodr.pl

 

Pracownicy:

 

mgr inż. Katarzyna Mazurek
główny specjalista
tel. 77 4437 129
e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl

 

mgr inż. Elżbieta Gniewowska
główny specjalista
tel. 77 4437 127
e-mail: elzbieta.gniewowska@oodr.pl

 

mgr inż. Mateusz Krok
specjalista
tel. 77 4437 127
e-mail: mateusz.krok@oodr.pl

 

mgr inż. Łukasz Kowalski
główny specjalista
tel. 77 4437 129
e-mail: lukasz.kowalski@oodr.pl

 

Sekcja Laboratoryjna
tel. 77 4437 132
e-mail: laboratorium@oodr.pl

 

inż. Teresa Chlasta
główny specjalista

Grażyna Chacz
starszy referent

mgr Agnieszka Sterczewska
główny specjalista

 

 

Zakres działalności Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

 

Priorytetem Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest poprawa poziomu dochodów gospodarstw rolnych, podnoszenie konkurencyjności rynkowej, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych. Działalność doradcza i szkoleniowa Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa ukierunkowana jest w głównej mierze do realizacji tych właśnie priorytetów. Aby rolnicy mogli świadomie i zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi zarządzać swoimi gospodarstwami muszą stale doskonalić umiejętności zawodowe.

Istotną rolę w tym procesie odgrywają doradcy zatrudnieni w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, którzy swoją pomocą, doświadczeniem i umiejętnościami wskazują kierunki rozwoju oraz tendencje zachodzące w rolnictwie. Bardzo ważną rolą jest bezpośredni kontakt doradców z przedstawicielami świata nauki i biznesu, w celu umożliwienia transferu wiedzy do praktyki rolniczej. Świadomość innowacyjnych rozwiązań i dobre podejście do pracy z rolnikiem przyczynia się do wzrostu efektywności rolnictwa na terenie Opolszczyzny.

Znajomość wielu zagadnień związanych z obowiązującymi normami i przepisami oraz znajomość najnowszych rozwiązań technologicznych i naukowych to podstawa do świadomego i ekonomicznego prowadzenia zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej.  Z tego względu jednym z najważniejszych zadań działu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom producentów rolnych między innymi poprzez promowanie postępu biologicznego i technologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych. Zadania te realizowane są poprzez: propagowanie bezpiecznych dla środowiska zasad prawidłowej ochrony roślin i nawożenia, opartych o wyniki analiz gleby, zapoznawanie rolników z nowymi technologiami i zrównoważonymi metodami uprawy poszczególnych gatunków roślin, rozpowszechnianie informacji dotyczącej ustawy o ochronie i dobrostanie zwierząt, a także wskazanie im możliwości wykorzystania dostępnych na rynku środków produkcji w unowocześnianiu i poprawie warunków pracy w gospodarstwie.

 

Kolejnymi zadaniami działu jest prowadzenie doradztwa i informacji w formie tradycyjnej czyli poprzez przekazywanie wiedzy bezpośrednio w siedzibie OODR oraz biurach znajdujących się w 11 Powiatach Województwa (Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego), doradztwo bezpośrednio w gospodarstwie prowadzone w każdym powiecie województwa opolskiego, przekazywanie informacji w formie internetowej, poprzez środki masowego przekazu, organizacja i współorganizacja szkoleń, konferencji, seminariów i pokazów.

Nieodzownym elementem istnienia Ośrodka jest pomoc rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (PZD), a także współpraca z instytucjami z otoczenia rolnictwa, organizacjami pozarządowymi, instytucjami doradztwa rolniczego i wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich, jednostkami naukowo – badawczymi, uczelniami rolniczymi oraz mediami.

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego posiada na obszarze 22 ha pole doświadczalne, na którym prowadzone są prace adaptacyjno – doświadczalne (doświadczenia realizowane w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz łanowe doświadczenia ścisłe, demonstracje i kolekcje odmian krajowych i zagranicznych firm nasiennych). Zasiane na polu doświadczalnym nowinki odmianowe również mogą pomóc producentowi rolnemu podjąć trudną decyzję odnośnie wyboru odpowiedniej, wysoko plonującej odmiany. Doświadczenia prowadzone są na różnych gatunkach roślin tj. zboża ozime i jare, rzepak ozimy oraz soja ściśle według metodyki i zaleceń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Zakres wykonywanych prac w tym zakresie obejmuje m.in. zakładanie doświadczeń, wykonywanie zabiegów ochrony roślin, obserwacje i pomiary polowe, prowadzenie dokumentacji zabiegów i wyników obserwacji, zbiór roślin oraz zestawienie i opis wyników doświadczeń. Celem prowadzenia doświadczeń PDO jest sprawdzenie wartości gospodarczej badanych odmian roślin uprawnych oraz ich przydatności do uprawy w danym rejonie. Odmiany te cechuje wysokie i wierne plonowanie, mniejsze niż przeciętnie wyleganie oraz słabsze porażanie przez choroby. Aktualizacja list odmian zalecanych do siewu w województwie opolskim dokonywana jest corocznie: wiosną dla zbóż jarych, soi i ziemniaka, a po żniwach dla zbóż ozimych i rzepaku ozimego.

 

Pole doświadczalne jest również miejscem spotkań producentów rolnych z naukowcami i doradcami, gdzie podczas corocznych warsztatów polowych mają okazję do uzyskania kompleksowych informacji na temat efektywnej uprawy zbóż, rzepaku ozimego, soi oraz buraków cukrowych. Mogą poznać tajniki nowoczesnej uprawy roślin znajdujących się w ich strukturze zasiewów i porównać działanie nowych preparatów, a także porównać ich skuteczność w zaprezentowanych technologiach, z tymi które zastosowali we własnych uprawach. Coroczne spotkania pozwalają przenieść dobre praktyki i doświadczenia w zakresie diagnostyki, monitoringu i sygnalizacji pojawu agrofagów, które mogą pomóc rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w bezpieczny i zrównoważony sposób chronić środowisko naturalne.

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego posiada również laboratorium chemiczne, w którym wykonywane są analizy: gleby, pasz, zbóż, rzepaku, bobowatych, zarówno na potrzeby Ośrodka, jak i zlecane przez osoby fizyczne i prawne. Na podstawie otrzymanych wyników oraz posiadanej wiedzy pracownicy Ośrodka udzielają zainteresowanym rolnikom doradztwa nawozowego, sporządzają opracowania, analizy zbiorcze doświadczeń, artykuły, komunikaty i publikacje.