Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – istotne zmiany na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisję Europejską)


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – istotne zmiany na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisję Europejską)

Lp.

Nazwa instrumentu

Dotychczas

Jak będzie od 2019

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1.

„Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszary:
a) rozwój produkcji prosiąt,

b) rozwój produkcji mleka krowiego,

c) rozwój produkcji bydła mięsnego,

d) operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianąprofilu
produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości

dodanej produktu,
e) inwestycje w nawodnienia.

Brak możliwości.

Obszar e): Wprowadzenie możliwości realizacjiinwestycji w nawodnienia.

Brak możliwości.

Obszar a), b), c), d), e): Wprowadzenie dodatkowej formy pomocy w formie gwarancji bankowych.

Możliwe wsparcie wyłącznie inwestycji budowlanych.

Obszar a), b), c): Umożliwienie wsparcia zakupu maszyn rolniczych w związku z realizacjąinwestycji budowlanych z zakresu rozwojuprodukcji zwierzęcej.

Brak możliwości zapewnienia wsparcia dla wszystkich wnioskodawców z naboru w roku 2018.

Obszar d): Zwiększenie budżetu w celu zapewnieniawsparcia dla wszystkich wnioskodawców z naboru w roku 2018.

Ponadto,

 • –  zmniejszenie liczby załączników do wniosku o przyznanie pomocy,
 • –  wydłużenie terminu realizacji operacji i ponoszenia kosztów,

  – wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej albo złożenia w biurze powiatowym Agencji (jak w przypadku wniosku o przyznaniepomocy),

– doprecyzowanie kryterium wyboru dotyczącego uczestnictwa w systemach jakości.

2.

„Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS przed dniem złożenia wniosku o wsparcie.

Zniesienie obowiązku ubezpieczenia w KRUS przed dniem złożenia wniosku o wsparcie.

Wsparcie wyłącznie gospodarstw o wielkościekonomicznej do 10 tys. euro.

Poszerzenie zakresu gospodarstw upoważnionych do wsparcia o gospodarstwa o wielkościekonomicznej od 10 tys. euro do 13 tys. euro.

1

Lp.

Nazwa instrumentu

Dotychczas

Jak będzie od 2019

Ponadto,
– zmiana systemu wyboru operacji poprzez:

o dodanie preferencji dla operacji przyczyniających się do zmiany kierunku produkcji wgospodarstwie oraz dla wnioskodawców podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,

o rezygnację z kryterium wyboru w zakresie kwalifikacji zawodowych,
o obniżenie minimalnej liczby punktów, warunkującej przyznanie pomocy z 10 pkt

do odpowiednio: 8 pkt dla schematu ASF i 7 pkt dla pozostałych operacji, – skrócenie okresu dla niektórych zobowiązań i złagodzenie systemu sankcji.

3.

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Poziom procentowych stawek wsparcia w kolejnych latach funkcjonowania:
10 % w pierwszym roku;
8 % w drugim roku;

6 % w trzecim roku;
5 % w czwartym roku; 4 % w piątym roku.

Podniesienie procentowych stawek wsparcia w kolejnych latach funkcjonowania do:
10 % w pierwszym roku;
9 % w drugim roku;

8 % w trzecim roku;
7 % w czwartym roku; 6 % w piątym roku.

Ponadto,
– wprowadzono możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy także w drugim naborze następującym po dniu uznania grupy producentów rolnych. Dotychczas grupy producentów rolnych mogły składać wnioski o przyznanie pomocy tylko w pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy przypadającym po dniu uznania grupy.

4.

„Premie dla młodych rolników”

Premia w wysokości 100 000 zł.

Podniesienie kwoty premii do 150 000 zł.

Ponadto,

 • –  zastąpienie pojęcia „urządzanie gospodarstwa” pojęciem „rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej

  w gospodarstwie” i uelastycznienie podejścia do sposobu definiowania daty rozpoczęcia prowadzenia

  działalności rolniczej w gospodarstwie,

 • –  wydłużeniez18do24miesięcymaksymalnegodopuszczalnegookresuprowadzeniadziałalnościrolniczej

  przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 • –  uproszczenie systemu wyboru operacji oraz obniżenie minimalnej liczby punktów z 12 do 8 punktów,
 • –  wydłużenie się z 20 do 150 dni okresu na dokonanie zmian we wniosku pozytywnie wpływających na

  kolejność przysługiwania pomocy oraz liczbę punktów,

 • –  skrócenie okresu dla niektórych zobowiązań i złagodzenie systemu sankcji, w tym obniżenie z 2% do 0,5%

  kwoty pomocy, sankcji za nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie

2

Lp.

Nazwa instrumentu

Dotychczas

Jak będzie od 2019

zobowiązań beneficjentów.

5.

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Rozliczanie kosztów w oparciu o faktury.

Wprowadzenie uproszczonej metody rozliczaniakosztów w oparciu o koszty jednostkowe (ryczałt), za wykonanie:
1 m.b. ogrodzenia: 200 zł

1 sztuki bramy: 1820 zł 1 sztuki furtki 610 zł.

Ponadto,
– rozszerzeniu zakresu wsparcia o urządzenia do dezynfekcji oraz inne inwestycje służące bioasekuracji, tak

aby umożliwić rolnikom refundację kosztów poniesionych na dobraną dopotrzeb gospodarstwainfrastrukturę, w celu odpowiedniego zabezpieczenia gospodarstwa przed przypadkowym przeniesieniemwirusa.

Wsparcie na poziomie 500 000 zł.

page3image45660384

Podniesienie kwoty wsparcia do 1 000 000 zł.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1.

„Przetwórstwo i marketing produktówrolnych”

page3image45654448

Brak możliwości.

Wprowadzenie dodatkowej formy pomocy w formie gwarancji bankowych.

Brak możliwości.

Umożliwienie wsparcia związanego z RolniczymHandlem Detalicznym (RHD).

Wsparcie wyłącznie dla rolników ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy.

Umożliwienie objęcia wsparciem rolnikówubezpieczonych w KRUS na wniosek.

Ponadto,
– wprowadzenie preferencji dla zakładów przetwórczych przetwarzających pasze NON GMO,
– zmiana 3-letniego okresu obowiązywania umów długoterminowych, dotyczących nabywania produktów

rolnych przeznaczanych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na okres 1-roczny
– podwyższenie kwoty wsparcia z 300 000 zł do 500 000 zł dla rolników, domowników i małżonków rolników, ubiegających się o wsparcie w naborach tematycznych, dotyczących rozpoczynania działalności

przetwórczej,
– rezygnacja z niektórych załączników do wniosku o przyznanie pomocy tj. kopii promesy udzielenia

kredytu lub pożyczki oraz kopii umowy kredytowej lub umowy pożyczki oraz kopii promesy umowy

3

Lp.

Nazwa instrumentu

Dotychczas

Jak będzie od 2019

leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy, w przypadku naboru dla rolników rozpoczynających działalność przetwórczą.

2.

„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

100 000 zł bez względu na liczbę utworzonych miejsc pracy.

Podniesienie kwoty premii do:
150 000 zł – w przypadku zatrudnienia 1 osoby (w tym samozatrudnienie).

200 000 zł – w przypadku zatrudnienia 2 osób.
250 000 zł – w przypadku zatrudnienia 3 i więcej osób.

Ponadto,
– w przypadku naboru dla rolników, zniesienie ograniczenia w dostępie do wsparcia wyłącznie dla małych

gospodarstw (dotychczas wsparcie dostępne wyłącznie dla gospodarstw o wielkości standardowej rocznej produkcji nie większej niż 15 tys. euro).

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

1.

„Wsparcie korzystania z usług doradczych”

page4image45561632

Obligatoryjny czas trwania programu doradczego – 3 lata.

Skrócenie obligatoryjnego okresu trwaniaprogramu doradczego do 2 lat.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

1.

„Rolnictwo ekologiczne”

page4image45701808

1) Obecne stawki płatności:
W okresie przechodzenia (konwersji) na ekologię:

page4image55989696

1) Podwyższone stawki płatności:
W okresie przechodzenia (konwersji) na ekologię:

page4image55990464

Pakiet 1. Uprawy rolnicze (966 zł/ha)

Pakiet 1. Uprawy rolnicze (1 137 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych (787 zł/ha)

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych (926 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone (428 zł/ha)

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone(535 zł/ha) (wzrost o 25%)

Po okresie konwersji:

Po okresie konwersji:

4

Lp.

Nazwa instrumentu

Dotychczas

Jak będzie od 2019

Pakiet 7. Uprawy rolnicze (792 zł/ha)

Pakiet 7. Uprawy rolnicze (932 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych (559zł/ha)

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych (658 zł/ha) (wzrost o 18%)

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone (428 zł/ha)

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone (535 zł/ha) (wzrost o 25%)

2.

„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

page5image55980032

Stawka płatności dla Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone wynosi
400 zł/ha.

1) Podwyższenie stawki płatności dla Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do 486 zł/ha (wzrost o 21,5%)

3.

„ONW – Płatności dla obszarów zograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”

Stawka na obszarach ONW:
▪ 450 zł/ha – ONW typ górski

▪ 264 zł/ha- ONW typ podgórski obszary wktórych co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m)

Stawka na obszarach ONW typ górski i podgórski dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt co najmniej 0,5 DJP/ha:
▪ 750 zł/ha – ONW typ górski (wzrost o 67%)

▪ 550 zł/ha – ONW typ podgórski, obszary w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m (wzrost o 108%)

page5image55982336page5image55982528

4.

page5image56082624

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”

Stawki wsparcia na zalesienie:

▪ 6 553 zł/ha (iglaste), 7 152 zł/ha (liściaste) –zalesianie w warunkach korzystnych;

▪ 7 146 zł/ha (iglaste), 7 624 zł/ha (liściaste) –

Podwyższenie stawek wsparcia na zalesienie (wzrost o 67 %):

▪ 10 921 zł/ha (iglaste), 11 920 zł/ha (liściaste) – zalesianie w warunkach korzystnych;

5

Lp.

Nazwa instrumentu

Dotychczas

Jak będzie od 2019

zalesianie na gruntach o nachyleniu > 12°;

 • ▪  5 012 zł/ha (iglaste), 5 470 zł/ha (liściaste) –

  zalesianie na gruntach erozyjnych;

 • ▪  5 711 zł/ha (iglaste), 6 098 zł/ha (liściaste) –

  zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu

  > 12°;

 • ▪  6 934 zł/ha (iglaste), 4 984 zł/ha (liściaste) –

  zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem

  korzeniowym i mikoryzowanymi;

 • ▪  7 385 zł/ha (iglaste), 5 366 zł/ha (liściaste) –zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem

  korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu > 12°.

 • ▪  11 910 zł/ha (iglaste), 12 707 zł/ha (liściaste) –zalesianie na gruntach o nachyleniu > 12°;
 • ▪  8 354 zł/ha (iglaste), 9 117 zł/ha (liściaste) –zalesianie na gruntach erozyjnych;
 • ▪  9 518 zł/ha (iglaste), 10 164 zł/ha (liściaste) –zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu > 12°;
 • ▪  11 556 zł/ha (iglaste), 8 307 zł/ha (liściaste) –zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi;
 • ▪  12 308 zł/ha (iglaste), 8 943 zł/ha (liściaste) –zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu > 12°.

5.

„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

Brak możliwości

Uruchomienie nowego poddziałania zwiększającego odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, dotyczącego inwestycji w lasach prywatnych, w wieku 11-60 lat, polegających na dostosowaniu składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych, poprzez m.in.:

1) zakładanie remiz (wprowadzenie gatunków drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym),

 1. 2)  wprowadzenie drugiego piętra/podszytu oraz
 2. 3)  wykonywanie cięć pielęgnacyjnych.