Fundusz promocji produktów rolno-spożywczych [KOWR]


Szanowni Państwo

Oddział Terenowy KOWR w Opolu i formuję, iż z mocy art.45 i 46 ustawy z dnia 10 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz.624 z późn.zm.) z mocy prawa wstąpił w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego i przejął administrowanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2160).

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji wszystkim przedsiębiorcom prowadzących niżej wymienioną działalność o obowiązku składnia deklaracji i tym samym przekazywania wpłat na fundusze produktów rolno-spożywczych, które powołane zostały w celu wspierania marketingu rolnego oraz wzrostu spożycia i promocji produktów rolno­-spożywczych .

 

Do składania naliczania wpłat na poszczególne fundusze zobowiązani są następujące podmioty:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221), którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki;
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa wart. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub wytwarzają owoce i warzywa;
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa wart. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzących działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na stronie www.kowr.gov.pl udostępnia deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, które należy złożyć do Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji – w przypadku woj. opolskiego do Oddziału Terenowego KOWR w Opolu, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

 

Równocześnie chcemy poinformować, że podmioty dotychczas składające deklaracje i posługujące się numerem CRP nadanym przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) zobowiązane są do rejestracji w ewidencji przedsiębiorców (EP), który uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Możliwość posługiwania się numerem CRP w kontaktach z KOWR ma zastosowanie do momentu uzyskania przez podmiot numeru producenta rolnego nadany w krajowym systemie ewidencji producentów (EP) jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku.

 

W związku z funkcjonowaniem ustawy o funduszach promocji produktów
rolno-spożywczych prosimy o przekazanie informacji, czy byliby Państwo zainteresowani uczestnictwem w spotkani/szkoleniu dotyczącym powyższych zagadnień. Jeśli tak, to prosimy o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie wraz z podaniem liczby uczestników na adres e-mail pawel.wargacki@kowr.gov.pl w terminie do 9 lutego 2018r. Jednocześnie pozostajemy do Państwa dyspozycji udzielając wszelkich informacji pod nr tel. 77 40 00 00 wew. 908, 995, 991.