Integrowana ochrona roślin


Ze względu na ochronę środowiska naturalnego, a także zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia ludzi od 1 stycznia 2014 r. stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin jest obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązki wynikające ze stosowania tych zasad będą elementami systemu wzajemnej zgodności. Od spełnienia tych wymagań będzie zależało uzyskanie przez rolników płatności bezpośrednich.

 

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwym, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Do ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin należą przede wszystkim:

1. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub ograniczanie ich negatywnego wpływu poprzez: stosowanie odpowiedniego płodozmianu, stosowanie właściwej agrotechniki, stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego zalecanego na danym terenie, stosowanie zrównoważonego nawożenia, zapobieganie introdukcji organizmów szkodliwych, ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu organizmów pożytecznych, stosowanie środków higieny fitosanitarnej np. czyszczenie maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin).

2. Monitorowanie występowania organizmów szkodliwych – decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych.

3. Zwalczanie organizmów szkodliwych dla roślin należy prowadzić z wykorzystaniem metod biologicznych, fizycznych i agrotechnicznych, przedkładając je nad metody chemiczne. Stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez zredukowanie dawek lub ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów.

Stosowanie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin pozwala ograniczyć użycie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ogranicza presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego.

 

Ważnymi elementami pomocnymi w integrowanej ochronie roślin są:

* metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw,
* progi ekonomicznej szkodliwości patogenów – progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania,
* systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te, bazując na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.

 

Opracowała:
Joanna Hutniczak-Cymbalista
PZDR Prudnik

Źródło: www.minrol.gov.pl
Wachowiak M., Kierzek R. 2010, Tendencje w rozwoju techniki ochrony roślin – wybrane zagadnienia