Program działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2017 r.


Szanowni rolnicy, przedsiębiorcy i mieszkańcy wsi, jesteśmy dla Was – informujemy, doradzamy i szkolimy

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie realizuje na obszarach wiejskich województwa opolskiego zadania w zakresie doradztwa rolniczego. Zadania Ośrodka uwzględniają głównie działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie działa na podstawie Ustawy z dnia 22.10.2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176), Zarządzenia nr 35 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie, zgodnie z którą realizuje zadania z zakresu działalności niekomercyjnej oraz komercyjnej.

W ramach działalności niekomercyjnej, OODR realizuje zadania w zakresie działalności doradczej, informacyjnej i upowszechnieniowej oraz wykonuje zadania wewnętrzne.

 

 

Do najważniejszych zagadnień w 2017 roku przewidzianych do realizacji będą priorytetowe działania w zakresie: upowszechniania wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji, doradztwo i upowszechnianie wiedzy na temat systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2015-2020, w tym zmian wprowadzonych ze skutkiem od 2017 r., wsparcie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, promowanie działań prośrodowiskowych i przeciwdziałających zmianom klimatycznym, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi, działania na rzecz bezpieczeństwa żywności oraz upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach działalności doradczej Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie będzie realizował tematy główne z zakresu: technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, nowoczesnych metod agrotechnicznych i zootechnicznych, dostosowania gospodarstw rolnych do wymogów ochrony środowiska, ubezpieczeń i rachunkowości rolnej.

Ponadto rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich nabędą wiedzę dotyczącą PROW 2014-2020, przedsiębiorczości, rolnictwa ekologicznego, aktywizacji społeczności do rozwoju postaw prozdrowotnych, świadomości konsumenckiej i ekologicznej, tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, norm i wymagań wzajemnej zgodności (w tym dobrostan zwierząt), bioasekuracji w gospodarstwie rolnym, tworzenia sieci współpracy w ramach łańcucha żywnościowego, systemów bezpieczeństwa żywności, dobre praktyki higieniczne, produkcyjne przy produkcji żywności w warunkach domowych, HACCP, zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym, zasady integrowanej produkcji i ochrony roślin, ochrona bioróżnorodności w tym NATURA 2000, pakiety rolnośrodowiskowo-klimatyczne oraz innowacyjne przedsięwzięcia związane z rozwojem wsi.
Możliwość ciągłego kształcenia, pogłębiania wiedzy teoretycznej przez rolników może zaprocentować zastosowaniem nowych technologii i innowacji, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw rolniczych działających na obszarach wiejskich. Bez wdrażania nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań nie jest możliwe uzyskanie wysokiej wydajności przez gospodarstwa rolne zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Przy wdrażaniu coraz to nowszych technologii i ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji rolnicy i przedsiębiorcy będą mogli śmiało konkurować z rolnikami Unii Europejskiej. Każdy mieszkaniec obszarów wiejskich Opolszczyzny będzie miał możliwość skorzystania z wielu form szkoleniowych (szkolenia, konferencje, szkolenia wyjazdowe itp.) oferowanych przez OODR w Łosiowie. Mając na uwadze nową perspektywę finansową 2014-2020 oraz duże wsparcie na innowacyjność, rolnicy i przedsiębiorcy będą mogli być czołowymi partnerami biznesowymi nie tylko w kraju, ale również na rynkach Unii Europejskiej.

Głównym założeniem działalności informacyjnej i wydawniczej będzie informowanie oraz udostępnianie rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich specjalistycznych informacji z obszaru rolnictwa oraz zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich (m.in. w zakresie ochrony środowiska, technologii i innowacji, możliwości wsparcia rozwoju gospodarstw w ramach PROW 2014-2020). Zadania te realizowane będą w formie różnych publikacji własnych takich jak: miesięcznik Kurier Rolniczy oraz wydawnictwa typu: broszury, ulotki, katalogi, biuletyny informacyjne. Całoroczną działalność informacyjną wspierają również stoiska informacyjne (dla potencjalnych beneficjentów), które znajdują się na terenie Ośrodka.

Informacje w zakresie doradztwa merytorycznego i realizacji założonych planów przedstawiane będą podczas szkoleń specjalistycznych, połączonych z podsumowaniami pracy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w 11 powiatach woj. opolskiego, na które serdecznie zapraszamy.
Działalność upowszechnieniowa będzie polegała na doskonaleniu istniejących technologii produkcji dla pozyskania produktów wysokiej jakości, spełniających wymagania rynku z uwzględnieniem metod proekologicznych i zasad produkcji integrowanej, prowadzeniu wdrożeń upowszechniających nowoczesną agrotechnikę upraw ogrodniczych, funkcjonalnym zagospodarowaniu zagród oraz zastosowania materiałów i urządzeń w budownictwie w kierunku ograniczania zużycia energii w gospodarstwie, promocji przodujących gospodarstw rolnych i firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług dla rolnictwa, promocji najlepszych gospodarstw ekologicznych, ogrodniczych i prowadzących produkcję przyjazną środowisku, upowszechnianiu działalności lokalnych liderów na rzecz edukacji młodego pokolenia.

Gospodarstwa wdrożeniowe to sieć gospodarstw współpracująca z doradcami na zasadzie doradztwa indywidualnego. Pracownicy Ośrodka pracujący w Powiatowych Zespołach Doradztwa współpracować będą bezpośrednio z 42 gospodarstwami wdrożeniowymi. Kierunki produkcji rolnej tych gospodarstw pogrupowano w trzech kategoriach: gospodarstwa nastawione na produkcję mleka i żywca wołowego, żywca wieprzowego oraz gospodarstwa wyłącznie roślinne i roślinne z marginalną produkcją zwierzęcą. W gospodarstwach tych prowadzona będzie rachunkowość rolnicza, a wyniki będą służyć rolnikowi do podejmowania decyzji organizacyjnych i inwestycyjnych.
Na polach własnych OODR w Łosiowie prowadzić będzie 10 doświadczeń ścisłych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Celem doświadczeń jest sprawdzenie wartości gospodarczej badanych odmian roślin uprawnych oraz ich przydatności do uprawy w danym rejonie. Doświadczenia ścisłe prowadzone są pod nadzorem i według metodyki Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Wyniki doświadczeń PDO prowadzonych na terenie województwa opolskiego są podstawą do ustalenia List Zalecanych Odmian do uprawy na Opolszczyźnie.

Zadania wewnętrzne będą realizowane poprzez doskonalenie zawodowe własnej kadry, system informacji rolniczej, promocję działalności Ośrodka oraz wsparcie techniczne zadań realizowanych przez OODR.

W ramach działalności komercyjnej OODR prowadzone będą działania zmierzające do poprawy efektywności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez opracowania wniosków i planów z pomocy unijnej i krajowej. Działalność skupiać się będzie również na systemie zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych – Polski FADN, prowadzeniu szkoleń w zakresie doradztwa i stosowania środków ochrony roślin oraz innych kursów, wynikających z aktualnych potrzeb rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
Przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, która jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie art.4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1176), powołał członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

 

Program działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na 2017 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego powołaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W skład Rady wchodzi 12 członków  i są to przedstawiciele:

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Joachim Kempka – CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie
Sejmiku Województwa Opolskiego: Kazimierz Pyziak
Zarządu Województwa Opolskiego: Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa
Izby Rolniczej: Marek Froelich i Herbert Czaja
Związków Zawodowych Rolników:
Zbigniew Górski – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”
Tomasz Ognisty – NSZZ SI „Solidarność”
Grzegorz Oliwa – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Danuta Bajak – Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych
Przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa i działających w obszarze województwa: Anna Radaczyńska – ZS CKR w Bogdańczowicach
Szkół wyższych oraz instytutów badawczych:
Anna Chełmońska-Soyta – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Mariusz Kucharski – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.

 

Autor: inż. Tomasz Musielak