Konferencja AgroLiga 2019


W dniu 23 czerwca 2019r. o godzinie  11.00 w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na sali konferencyjnej odbędzie się

Konferencja podsumowująca konkurs


AgroLiga 2019 w województwie opolskim

Celem konferencji jest ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję dobrych praktyk organizacyjnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: innowacyjnych technologii produkcji i usług rolniczych, dostosowania sprawdzonych rozwiązań technologicznych do potrzeb rynku. Odbywa się to na przykładzie laureatów konkursu AgroLiga 2019, tzn. rolników i firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych z terenu województwa opolskiego wyróżniających się swoimi osiągnięciami i oddziaływaniem na społeczeństwo lokalne.  

 

Serdecznie zapraszamy!

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn. „Konferencja podsumowująca konkurs AgroLiga 2019
w województwie opolskim”. 

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie

Termin realizacji operacji: 06.05.2019 – 30.08.2019

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 13 011,15 zł

Zakres operacji: Opracowanie, druk i dostawa zaproszeń na konferencję, zatrudnienie wykładowcy, opracowanie wykładu konferencyjnego, wyżywienie: serwis kawowy, poczęstunek w formie szwedzkiego stołu, opracowanie graficzne katalogu, druk i dostawa katalogu, film

Priorytet 2: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Efekty: W efekcie przeprowadzonej operacji zostanie pogłębiona wiedza fachowa na temat dobrych praktyk organizacyjnych, dobrych praktyk w zakresie modernizacji gospodarstw, wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wśród uczestników konferencji oraz odwiedzających stronę internetową Ośrodka. Realizacja operacji w dłuższym okresie czasu wpłynie na wzrost przedsiębiorczości, konkurencyjności, a w efekcie i dochodowości gospodarstw oraz firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych, które wdrożą nabyte w trakcie konferencji dobre praktyki organizacyjne a także działania innowacyjne z zakresu: produktu, procesu, organizacji i marketingu.

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl