Konferencja „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”   Ostatnio zaktualizowane!


W dniu 20 maja 2019 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się konferencja rolnicza. Została zorganizowana przy współpracy instytucji rolniczych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w osobie pana ministra Ryszarda Zarudzkiego oraz Roberta Telusa, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prelegentami konferencji byli również przedstawiciele województwa opolskiego: wicewojewoda Violetta Porowska oraz poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara. Konferencja miała na celu przedstawienie roli Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa. Nad przebiegiem spotkania czuwał poseł na Sejm RP Antoni Duda, który był jego koordynatorem.

Konferencję rozpoczęła Violetta Porowska, która przedstawiła specyfikęwojewództwa opolskiego, uwzględniając sytuację społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich i rolnictwa oraz ich główne problemy. Podkreśliła, że naOpolszczyźnie występują sprzyjające warunki naturalne do produkcji rolniczej i pod tym względem jest ona jednym z najlepszych regionów w Polsce. Zwróciła uwagę na dużą liczbę gospodarstw rolnych, które korzystają ze środków unijnych na rozwój i dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Zaznaczyła też jeden z problemów, jakim jest rozdrobnienie oraz wciąż znaczna liczba małych i średnich gospodarstw. Podkreśliła, iż województwo opolskie jest jednym z najmniejszych obszarowo województw w Polsce, ale posiada znacznyudział produkcji rolniczej w kraju. Jest konkurencyjnym pod względem produkcji pszenicy ozimej, rzepaku oraz buraków cukrowych.

Mieszkańcy opolskich miast coraz częściej doceniają możliwość wypoczynku na terenach wiejskich, które stanowią ok. 92% powierzchni województwa.

Wiodącym tematem podczas konferencji było wystąpienie ministraRyszarda Zarudzkiego, który przedstawił założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W ramach WPR podkreślił priorytetową sprawę dla polskiego rządu,jaką jest dążenie do wyrównania płatności bezpośrednich. Podkreślił także rangępolskich rolników, którzy spełniają wysokie wymogi unijne a nadal otrzymująniższe wsparcie bezpośrednie. Zaznaczył, jak ważne jest utrzymanie płatności związanych z produkcją oraz ich wpływ na rozwój rolnictwa, zwłaszcza wmniejszych gospodarstwach. Minister widzi potrzebę wzmocnienia pozycjirolników w krótkich łańcuchach dostaw – z pola do stołu i wprowadzenia dobrych rozwiązań w tym kierunku.

Minister Zarudzki zwrócił też szczególną uwagę na trzy filary, których celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców obszarów wiejskich w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi. Podkreślił potrzebę poprawy jakości życia na polskiej wsi, zwłaszcza w małych i średnich aglomeracjach poprzez ichwsparcie i tym samym wyrównanie możliwości dalszego rozwoju. Przedstawił rozwój infrastruktury społecznej, dostępność do wysokiej jakości usług oraz zrównoważone gospodarowanie i dbałość o środowisko. Widząc potrzebypolskiej wsi, pan minister podkreślił rolę Izb Rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego i instytucji rolniczych w tworzeniu nowych, pozarolniczych miejsc pracy, poprzez rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Solidarność i silna aktywność społeczna oraz podnoszeniekompetencji mieszkańców wsi to aspekty wpływające na lepszą jakość życia nawsi, w osiągnięciu których organizacje rolnicze mają duży wpływ – mówił pan minister. Docenił rolę i aktywizację społeczną kobiet na wsi. Zwrócił uwagę naprężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje kobiece działające na wsi. Podkreśli znaczenie aktywnego lidera społeczności wiejskiej.

Podsumowując politykę rolną Rządu RP, swoją wypowiedzią stwierdził, że w rolnictwie i nie tylko następuje nowa era, jaką jest cyfryzacja. Odegra ona dużą

rolę w sektorze rolno-spożywczym, wpłynie na jego modernizację oraz rozwój innowacji w rolnictwie.

Kolejnym prelegentem, który wygłosił referat na temat roli Sejmu w realizacji polityki rolnej państwa był pan Robert Telus – wiceprzewodniczącysejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawił dalsze rozwiązania dotyczące WPR oraz podkreślił dużą rolę organizacji rolniczych w ich realizacji.

W konferencji głos zabrała również Katarzyna Czochara. Poseł wygłosiła referat na temat historii Izb Rolniczych w Polsce i na świecie. Podsumowując swój występ podkreśliła rolę Izb Rolniczych w tworzeniu polityki rolnejpaństwa.

Podczas pobytu ministra R. Zarudzkiego na Opolszczyźnie nastąpiłouroczyste otwarcie Pałacu w OODR Łosiów, który przy wsparciu ministerstwa odzyskał swoją świetność. Pałac jest obiektem historycznym i zabytkowym z1911 roku. Obecnie jest wykorzystywany do celów szkoleniowych orazudostępniany dla dużej liczby zainteresowanych turystyką na obszarach wiejskich. W obiekcie znajduję się Izba Pamięci i Tradycji (jej inauguracjaodbyła się również przy udziale pana ministra). Pałac w Łosiowie dzięki walorom estetycznym oraz znaczeniu historycznym jest obecnie perełką Opolszczyzny.

Wizyta ministra Zarudzkiego w Opolskim Ośrodku DoradztwaRolniczego była owocnym spotkaniem zarówno dla dyrekcji, jak i kierownictwaoraz pracowników działów organizacyjnych firmy, z którymi szef Ośrodków Doradztwa Rolniczego się także spotkał.

page3image55944576