OGŁOSZENIA O NABORACH: 25.03-5.04 2019


Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” informuje, że w dniach 25 marca do 5 kwietnia 2019 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabory będą przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach.

Zachęcamy także do bezpłatnych konsultacji z pracownikami biura: tel. 535 797 544 oraz 535 380 010.

Lp. Numer naboru Numer Przedsię-wzięcia Nazwa Przedsięwzięcia Kwota naboru
1. 1/2019 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb 573.612,00
2. 2/2019 1.1.3 Poprawa dostępności obiektów służących gospodarce rybackiej 400.000,00
3. 3/2019 1.1.4  Wspieranie nowych kierunków rozwoju w chowie i hodowli ryb w sektorze zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury 300.000,00
4. 4/2019 1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką 800.000,00
5. 5/2019 2.1.2 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii umożliwiających prowadzenie analiz stanu środowiska związanego z dobrostanem ryb 300.000,00
6. 6/2019 2.1.3 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii do monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych i poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy 400.000,00
7. 7/2019 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi 600.000,00
8. 8/2019 2.4.1 Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką 50.000,00
9. 9/2019 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD 105.583,00
10. 10/2019 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie 300.000,00

Harmonogram naborów na wszystkie przedsięwzięcia znajduje się TUTAJ