Olimpiada Młodych Producentów Rolnych


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wraz ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej corocznie organizuje Olimpiadę dla młodych producentów rolnych oraz uczniów szkół rolniczych z woj. opolskiego, którzy posiadają gospodarstwo rolne lub są współgospodarującymi w wieku 17-40 lat.

Głównym celem Olimpiady jest:

– rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych;

– rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego;

– wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk rolniczych, w tym w zakresie

  bezpieczeństwa i higieny pracy;

– popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej. Realizując cele Olimpiady młodzi producenci rolni oraz uczniowie mogą wzbogacić swoje umiejętności zawodowe i zdobyć doświadczenie, a pogłębiając wiedzę przyczynić się do rozwoju opolskich wsi i  polskiego rolnictwa.

Olimpiada swoją tematyką obejmuje zakres:

– produkcji roślinnej,

– produkcji zwierzęcej,

– mechanizacji rolnictwa,

– ochronę środowiska i odnawialnych źródeł energii,

– ekonomikę i zarządzanie,

– bezpieczeństwo i higienę pracy,

-zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Olimpiada składa się z trzech etapów. Etapu środowiskowego (dla uczniów), etapu wojewódzkiego oraz etapu krajowego. II i III etap Olimpiady Wojewódzkiej obejmuje test pisemny oraz odpowiedzi ustne.

Do tej pory podczas 25 edycji  Olimpiady Wojewódzkiej udział wzięło ponad 2000 osób.

Zachęcamy wszystkich Młodych Producentów Rolnych oraz uczniów szkół rolniczych do wzięcia udziału w Olimpiadzie na którą serdecznie zapraszamy już w kolejnej edycji.

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Mokrzyczak oraz Pani Anna Szafraniec – Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw OODR w Łosiowie (tel. 77 44 37 151).