Podstawowe informacje dotyczące pola doświadczalnego w OODR Łosiów


1. Ogólny opis pola doświadczalnego w Łosiowie

 

 • Pole doświadczalne znajduje się przy trasie Opole – Wrocław między wsiami Łosiów i Strzelniki. W 2016 r. pod zasiewami było ogółem około 21 ha gruntów ornych, w tym: około 13,5 ha zbóż ozimych, 1,4 ha zbóż jarych, 2,7 ha rzepaku ozimego, 1,2 ha buraków cukrowych, 1,0 ha soi i 1,2 ha roślin strączkowych.
 • Na polu prowadzone były doświadczenia ścisłe oraz doświadczenia łanowe. W sezonie 2015/2016 założono: 12 doświadczeń ścisłych, w tym 10 doświadczeń PDO – Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych – ze zbożami ozimymi i jarymi, rzepakiem ozimym i soją oraz 24 doświadczenia łanowe. Doświadczenia łanowe i demonstracje zakładane na większych poletkach to: kolekcje odmian pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, jęczmienia ozimego, buraka cukrowego i grochu, agrotechniki zbóż i rzepaku z wykorzystaniem do ochrony roślin preparatów z różnych grup chemicznych oraz doświadczenia nawozowe.
 • Doświadczenia wykonał zespół w składzie: Agnieszka Krawczyk, Łukasz Kowalski, Elżbieta Gniewowska, Mateusz Krok. W niektórych pracach brali również udział inni pracownicy OODR.
 • Badania laboratoryjne materiału roślinnego i gleby wykonane zostały w:
 • laboratorium OODR Łosiów – badanie gleby i ziarna zbóż
 • laboratorium OSCHR w Opolu – oznaczenie zawartości azotu mineralnego
 • laboratorium KHBC w Straszkowie – oznaczenie zawartości cukru i melasotworów w korzeniach buraków cukrowych.

2. Charakterystyka gleb pola doświadczalnego w Łosiowie

 

 1. Na terenie pól doświadczalnych znajduje się kilka typów i rodzajów gleb. Na każdym polu płodozmianowym występuje mozaika gleb:
 • największą powierzchnię zajmują gleby brunatne właściwe, kompleksu glebowego pszennego dobrego, klasy III a i III b,
 • na mniejszym areale występuje czarnoziem zdegradowany, kompleksu pszennego bardzo dobrego, klasy II oraz gleby brunatne kompleksu glebowego żytniego bardzo dobrego, klasy IV a i IV b,
 • są to gliny lekkie, pyły ilaste lub gliny średnio pylaste położone na piasku słabo gliniastym, piasku gliniastym lub glinie średniej – szczegółowe informacje o glebach umieszczone są na mapie glebowo – rolniczej (str. 21),
 1. Gleby mają uregulowany odczyn, pHKCl 6,3 – 7,2 (dane pH są to średnie dla każdego pola płodozmianowego),
 2. Gleby są bardzo zasobne w fosfor i zasobne w potas, zawartość magnezu jest zróżnicowana. Badania wykonywane są corocznie.

Zasobność gleby w składniki pokarmowe

Tabela 1

Nr.

pola

Roślina 2016 Przedplon pH w

KCl

Zawartość w mg/100 g gleby Zawartość Nmin w glebie na przedwiośniu

kg N/ha

P2O5 K2O Mg
1. Pszenica ozima, zboża jare Burak cukrowy 7,06 Z 24,9 BW 19,0 S 6,4 S* 92 M
2. Burak cukrowy, soja Pszenica ozima 6,93 Z 29,5 BW 23,0 W 6,2 S* 60 D
3. Pszenica ozima Rzepak ozimy, pszenica ozima 6,87 Z 27,6 BW 16,0 S 5,6 S* 77 S
4. Groch, rzepak ozimy Burak cukrowy, zboża ozime i jare 6,31 O 19,4 W 18,0 S 7,7 W**
5. Zboża ozime Rzepak ozimy 6,83 Z 24,9 BW 20,0 S 6,3 S* 62 D
5a. Rzepak ozimy, pszenica jara Jęczmień ozimy 6,49 O 26,7 BW 21,0 W 7,3 W**
6. Zboża ozime Zboża ozime 7,19 Z 29,9 BW 21,0 W 5,0 N* 122 BM
6a. Pszenica ozima Rzepak ozimy 6,91 Z 39,1 BW 25,0 W 4,6 N 91 M
7. Pszenica ozima Jęczmień ozimy 6,72 Z 32,1 BW 19,0 S 10,6 BW 117 BM

* – dolna granica zasobności gleby na poziomie średnim (od 5 do 7)

** – dolna granica zasobności gleby na poziomie wysokim (od 7 do 9)

Próbki gleby pobrano:

 1. Badanie makro i mikroskładników 19.08.2015r.

Potrzeby wapnowania: Z – zbędne, O – ograniczone, W – wskazane

Wycena zawartości: BW – bardzo wysoka, W – wysoka, S – średnia, N – niska

 1. Badania na zawartość Nmin w glebie 10.02.2016r.

Potrzeby nawożenia azotem: BD – bardzo duże, D – duże, S – średnie, M – małe, BM – bardzo małe

Wyniki prób glebowych przedstawiono ogólnie dla każdego z 9 pól doświadczalnych. Szczegółowe wyniki znajdują się przy opisie każdego z doświadczeń.

 

 

 

3. Zmianowanie

 

Pole doświadczalne podzielone jest na 9 pól płodozmianowych:

 • na polach 1 – 4 (środkowa część pola doświadczalnego) stosowane jest stałe czteroletnie zmianowanie:
 • burak cukrowy po przyoranym poplonie, soja
 • zboża jare i ozime
 • rzepak ozimy
 • pszenica ozima + poplon na przyoranie
 • na polach 5 i 5a (obok lasu) oraz 6, 6a i 7 (przy placu wystawowym) najczęściej stosuje się zmianowanie: pszenica ozima – zboża ozime – rzepak ozimy.

4. Zabiegi agrotechniczne wykonane pod zbiory 2016 r.

 • Nawożenia obornikiem nie stosuje się od 23 lat.
 • Wykorzystywane są inne formy nawożenia organicznego, m.in.:
 • przyoranie słomy zbóż jarych i ozimych, rzepaku oraz liści buraków cukrowych,
 • poplon TerraLife (mieszanka Beta Maxx TR, Beta Sola) na przyoranie (10.02.2016r.) pod buraki cukrowe (pole 2).
 • Nawożenie przedsiewne wykonano na polach przeznaczonych pod uprawę rzepaku ozimego (Tarnogran R z borem), buraków cukrowych (Salmag z borem, sól potasowa), zbóż jarych (Tarnogran R, Salmag), pszenicę ozimą (Korn-Kali, Polidap).
 • Pogłówne nawożenie azotem wykonano w 3 dawkach – rzepak ozimy*, buraki cukrowe, zboża jare oraz zboża ozime*.
 • Środki ochrony roślin zastosowano:
 • w doświadczeniach PDO – wg instrukcji doświadczeń, opracowanej przez COBORU,
 • w doświadczeniach łanowych – wykonując zabiegi wg potrzeb zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Integrowanej Ochrony Roślin, stosując programy ochrony roślin firm chemicznych.

 

*pierwszą dawkę azotu podzielono na dwie części, pierwszą część zastosowano przed ruszeniem wegetacji, a kolejną 9 dni później

 

5. Terminy siewu

Terminy zalecane do wysiewu poszczególnych gatunków roślin w województwie opolskim:

  1. Rzepak ozimy 20 – 31 sierpień
  2. Pszenica ozima 25 wrzesień – 10 październik
  3. Jęczmień ozimy 15 – 25 wrzesień
  4. Żyto ozime, pszenżyto ozime 20 – 30 wrzesień
  5. Zboża jare siejemy możliwie jak najwcześniej począwszy od III dekady marca