„W przyjaźni z naturą – dbamy o nasze środowisko”


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do udziału w konkursie pn.  „Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku”.

W dniu 09 maja 2018r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr R.U.DOW-IV.042.2.2018 na realizację operacji pn.

„W przyjaźni z naturą – dbamy o nasze środowisko”

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  na lata 2018-2019.

Miejsce realizacji operacji;  Województwo Opolskie.

Termin realizacji operacji; 04-06-2018r. – 30-10-2018r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych; 12.163,50

Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowcy, wyżywienie wraz z serwisem kawowym, zakup nagród oraz statuetek z grawerem dla uczestników konkursu, druk katalogu.

Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 4: Wspieranie  innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

 

Celem operacji jest Uświadomienie rolnikom i społeczeństwu obszarów wiejskich o konieczności podejmowania konkretnych działań, by ograniczać negatywny wpływu produkcji rolnej i gospodarstwa domowego na środowisko naturalne.

 

Celem konkursu jest:

  1. Wskazanie w gospodarstwach rolnych obszarów wymagających podjęcia działań w kierunku poprawy stanu istniejącego:

– zagospodarowanie ścieków komunalnych i zwierzęcych- ochrona przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i gruntowych,

– zagospodarowanie zagrody- rozdział poszczególnych funkcji,

– stan pomieszczeń inwentarskich- zachowanie dobrostanu zwierząt

– ochrona przed nadmiernym odpływem azotu do gleby,

– przechowywanie środków ochrony roślin, nawozów, paliw, miejsca mycia i konserwacji maszyn i urządzeń rolniczych

– ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi,

  1. Wyłonienie gospodarstw, które w najmniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko naturalne, a w największym- spełniają wymogi ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów oraz kryteria regulaminu konkursu i ich promocja wśród rolników i społeczności obszarów wiejskich

 

Kartę zgłoszenia do konkursu należy przesłać do OODR w Łosiowie do  11 czerwca 2018r.

 

Podsumowanie konkursu odbędzie się w październiku br. w OODR w Łosiowie podczas konferencji podsumowującej konkurs pn. „W przyjaźni z naturą – dbamy o nasze środowisko”.

 

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

  • karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

 

Operacja realizowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi