„Szkolenie edukacyjne z zakresu rolnictwa ekologicznego”


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do udziału w szkoleniu edukacyjnym z zakresu rolnictwa ekologicznego w dniach 5-7.09.2018r.

W dniu 09 maja 2018r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr R.U.DOW-IV.042.6.2018 na realizację operacji pn. „Szkolenie edukacyjne z zakresu rolnictwa ekologicznego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  na lata 2018-2019.

 

Miejsce realizacji operacji;  Województwo Opolskie.

Termin realizacji operacji; 02-05-2018r. – 31-10-2018r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych; 11804,75.

Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowców, wyżywienie uczestników szkolenia, zwrot kosztu dojazdu  dla wykładowców, transport dla uczestników szkolenia, poczęstunek w gospodarstwie dla uczestników szkolenia.

Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

 

Celem operacji będzie zdobycie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy i umiejętności fachowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenia gospodarstwa  w systemie gospodarstwa ekologicznego.

Grupę docelową zadania mogą tworzyć: rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwo konwencjonalne, osoby planujące prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, osoby działające na rzecz sektora rolnego i spożywczego oraz doradcy rolni.

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać do OODR w Łosiowie do  20 sierpnia 2018r.

 

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

 

Operacja realizowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi