Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego


Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego”.

 

W dniu 09 maja 2018r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr R.U.DOW-IV.042.2.4.2018 na realizację operacji pn. „Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  na lata 2018-2019.

Miejsce realizacji operacji;  Województwo Opolskie.

Termin realizacji operacji; 15-04-2018r. – 31-10-2018r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych; 6.510,00.

Zakres operacji; wynagrodzenie wykładowcy, wyżywienie wraz z serwisem kawowym.

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

 

Celem szkolenia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu i założeń programu działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego wpływających na rozwój obszarów wiejskich. Jednodniowe szkolenie przeprowadzone zostanie dla 50 osób (rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli gmin). Wykłady obejmować będą takie zakresy tematyczne jak:
1. Sposoby, wymagania techniczne przechowywania płynnych i stałych odchodów zwierzęcych, nawozów naturalnych oraz odcieków z przechowywania materiałów roślinnych na polu 2. „Nowe wymagania prawa wodnego w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego” 3. Terminy
i wytyczne odnośnie okresów, w których jest dozwolone nawożenie, oraz przechowywanie nawozów oraz system opłat wynikających z art. 109 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne. Ponadto szkolenie uświadomi odbiorców w zakresie:

ochrony przeciwpowodziowej i ograniczania skutków suszy w rolnictwie wpływających na jakość plonów oraz strat w zbiorach. Kolejnym celem działania jest uświadomienie mieszkańcom obszarów wiejskich o konieczności podejmowania działań ograniczających nieumiejętne stosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych, środków ochrony roślin w celu ochrony wód gruntowych. Lektoraty przeprowadzone zostaną przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami, posiadających odpowiednie tytuły naukowe
i doświadczenie w branży.

 

Szkolenie odbędzie się 4 października br. w OODR w Łosiowie.

 

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 


 

Operacja realizowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi