Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt


Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad, najważniejsze zmiany nastąpiły w zakresie identyfikacji świń, a mianowicie: zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni – jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni;
posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia nie później, niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada, poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym;

* w przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, wprowadzono obowiązek dodatkowego oznakowania świń tatuażem z numerem siedziby stada, w której świnie przebywają dłużej niż 30 dni, ustawa nie wskazuje terminu na wykonanie tego oznakowania, w związku z tym należy przyjąć, że musi być ono wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada;

* w terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, określając liczbę oznakowanych zwierząt;
posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni od dnia zdarzenia: zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich) oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego, podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia;

* w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia zdarzenia: zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, uboju zwierzęcia gospodarskiego, podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
Każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie. W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektronicznego), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu.

Formularze: “Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła”, “Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz” oraz “Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz” należy wypełnić i złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR jedynie celem uzyskania numerów identyfikatorów dla gatunków zwierząt wymienionych w tytułach ww. druków. Odpowiedź na ww. wnioski należy przesłać do wybranego dostawcy kolczyków wpisanego na prowadzoną przez ARiMR Listę dostawców kolczyków, dostępną w każdej jednostce terenowej Agencji oraz na stronie internetowej Agencji (http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html).

Kolczyki i duplikaty kolczyków dla świń można zamówić bezpośrednio u dostawcy oferującego kolczyki dla trzody chlewnej wpisanego na ww. listę.

Ponadto każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Z uwagi na zmianę ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zmienił się sposób wypełniania formularzy, w każdym Biurze Powiatowym ARiMR dostępne są wzory ich wypełniania. natomiast na stronie internetowej Agencji zamieszczono: Instrukcję wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie oraz Instrukcję użytkownika aplikacji CK IRZ (przeznaczona dla posiadaczy).

 

ARiMR Opolski Oddział Regionalny
Biuro Rejestracji Zwierząt