Światowy dzień wody

29 marca 2022 22
REKLAMA

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie jest wszędzie widoczny. Są one jednym z najważniejszych zasobów Ziemi.

Około 99% dostępnej wody słodkiej stanowią wody gruntowe, które mają potencjał zaopatrzyć w wodę: gospodarstwa domowe, przemysł oraz rolnictwo. Już teraz wody gruntowe zapewniają połowę ilości wody pobieranej do użytku domowego przez ludność światową, w tym wodę pitną dla ludności wiejskiej, która nie ma dostępu do systemów sanitarnych. Ten naturalny zasób, który jest niewidzialny ale mający znaczący wpływ na nasze życie jest często mało doceniany a przez to niewłaściwie zarządzany i nadużywany. Jeden z rozdziałów raportu skupia się na problematyce wód podziemny w rolnictwie.

25% pobieranej wody z źródeł podziemnych jest użytkowana do nawadniania.

Do prowadzenia działalności rolniczej woda jest niezbędna. Rolnictwo odpowiada około 70% globalnemu poborowi wody. Postępujące zmiany klimatyczne, objawiające się zmiennością opadów oraz coraz częściej występującymi suszami i rosnącemu zapotrzebowaniu na wodę spowodują, że cenne zasoby wód podziemnych staną się niebawem jeszcze bardziej pożądane. Wzrost zapotrzebowania na żywność będzie powodował silną presję na wody gruntowe, nagły wzrost popytu spowoduje, że wydobycie wód gruntowych osiągnie niezrównoważony poziom i ostatecznie doprowadzi do ich wyczerpania. Korzystanie z całkowitego potencjału wód podziemnych będzie wymagało zdecydowanych i skoordynowanych działań aby korzystać z nich w sposób zrównoważony. Wzrost liczby ludności napędza popyt na bardziej intensywną i wartościową produkcję żywności. Wody podziemne są użytkowane do: nawadniania, hodowli zwierząt i innych działalności rolniczych w tym: przetwórstwo żywności, są coraz bardziej zależne od tego zasobu. W celu zaspokojenia światowego zapotrzebowania na wodę i rolnictwo do 2050 roku, w tym szacowanego około na 50% wzrostu żywności, pasz i biopaliw w stosunku do poziomów z 2012, niezbędne będzie zwiększenie produkcji rolniczej poprzez zrównoważoną intensyfikację poboru wód podziemnych. Jednocześnie ważne będzie zmniejszenie śladu wodnego i środowiskowego produkcji rolnej, co można osiągnąć np. poprzez agroekologię, lepszą politykę żywnościową oraz instrumenty gospodarcze.

W Polsce określeniem zasobów wód podziemnych i związków z wodami powierzchniowymi oraz ekosystemami zajmuje się Państwowa Służba Hydrogeologiczna. W Europie większość miast korzysta już z wód podziemnych. W Polsce około 70% wody pitnej pochodzi z ujęć wód podziemnych. Według najnowszych danych z dnia 31.12.2021, wielkość ustalonych dyspozycyjnych zasobów w Polsce wynosi około 34 ml m3 na dobę. W Polskim prawie w ustawie Prawo Wodne zapisana jest ochrona wód gruntowych. Korzystanie z nich nie może powodować ich pogorszeniu i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, powodować marnotrawstwa wody lub marnotrawstwa energii wody, a także nie może wyrządzać szkód. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne każdemu przysługuje prawo do korzystania z wód, które powinno służyć wyłącznie zaspakajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie, jednak w ilości nie większej niż 5 m3 na dobę w ujęciu średniorocznym. Większy pobór jak również wykonanie urządzeń wodnych wiąże się z koniecznością uzyskania niezbędnych zgód wodnoprawnych. Prawo wodne wskazuje również, że produkcja rolna musi być prowadzona w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenia. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej został zobowiązany ustawą do opracowania programu działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego nawożeniem użytków rolnych nawozami naturalnymi (gnojówka, gnojownica, obornik) zawierającymi związki azotu oraz zapobieganie dalszym zanieczyszczeniom tego rodzaju. Program azotanowy, określa dokładne zasady nawożenia i przechowywania nawozów. Obowiązuje na terenie całego kraju w celu ochrony wód, w tym podziemnych.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, działając pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, podjął inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w woj. opolskim czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz łagodzenia skutków suszy na poziomie lokalnym. Głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich na terenie powiatu, aktywizowanie społeczności lokalnych i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami. Ważnym zadaniem jest również wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz współdecydowanie o tym co dzieje się na danym terenie.

W województwie opolskim Lokalne Partnerstwa powstały już we wszystkich powiatach. W skład partnerstw wchodzą zarówno przedstawiciele samorządów, przedstawiciel Gminnych Spółek Wodnych, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby zainteresowane efektywną gospodarką wodną.

Na temat tworzenia i uczestnictwa w Lokalnym Partnerstwie ds. Wody w woj. opolskim zapraszam do kontaktu z koordynatorem ds. LPW Panią Magdaleną Semeniuk., tel. 77 4437 133, e-mail: magdalena.semeniuk@oodr.pl

 

Źródło u autora.


Magdalena Semeniuk

Były pracownik

Data publikacji: 29 marca 2022 Wyświetlenia: 618

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów. Dobrostan zwierząt to interwencja będąca...

9 lutego 2023szczegóły
Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 i nowe płatności bezpośrednie

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 składa się z wielu programów dla polskich gospodarstw rolnych, z których skorzystają rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. WPR stawia przede wszystkim na: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w ...

8 lutego 2023szczegóły
IX Forum Sektora Wołowiny – transmisja na żywo

W imieniu organizatorów IX Forum Sektora Wołowiny https://beefforum.pl/partnerzy/partnerzy zapraszamy do  transmisji online z wydarzenia: IX Forum Sektora Wołowiny „Zrównoważona wołowina – wysoka jakość, dobrostan zwierząt, czyste środowisko”   Link do relacji na żywo dostępny na YouTube na kanale PZPBM: Czas: 27 stycznia 2023 r. godzina 9:00 https://www.youtube.com/watch?v=cHzvA6LYHoQ

26 stycznia 2023szczegóły
Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w 2022 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zrealizowana została operacja „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa”. Było to bardzo złożone przedsięwzięcie, obejmujące wiele zadań służących wsparciu początkujących pszczelarzy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy praktykującymi pszczelarzami oraz naukowcami. W ramach...

23 grudnia 2022szczegóły
Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował konferencję w ramach realizacji operacji pn.: „Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Konferencja odbyła się w...

30 listopada 2022szczegóły
Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował spotkania tematycznych w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W...

23 listopada 2022szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

1 września 2022szczegóły
Rzepak ozimy – Systemy uprawy

Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

24 sierpnia 2022szczegóły
„Ciekawe życie” chwastów

Jednym z elementów bioróżnorodności na użytkach rolnych jest roślinność towarzysząca roślinom uprawnym. Rośliny te potocznie nazywamy chwastami, a walka z nimi to odwieczny problem rolników. Chwasty polne są świadomie zwalczane przez rolników, ponieważ ich nadmierny rozwój powoduje częstokroć obniżkę plonu, ale oprócz ujemnych skutków występowania chwastów na polach, spełniają...

15 maja 2022szczegóły