Strona Główna / Ekologia / Studia Podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne”

Studia Podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne”

17 lutego 2022 16
REKLAMA

Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza na Studia Podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne”.

Charakterystyka i cele

Studia Podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne” dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych inżynierskich i licencjackich kierunków nierolniczych.

Głównym celem studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” jest przekazanie wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działalności rolniczej, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ochrony gleb, gospodarki wodnej i melioracji w rolnictwie, postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwie rolnym, agrometeorologii, uciążliwości emisyjnych w rolnictwie, alternatywnych źródeł energii, ogrodnictwa, sadownictwa, agroturystyki, hodowli ryb i zwierząt gospodarskich, ekologicznej produkcji żywności, prowadzenia gospodarstw rolniczych w sposób ekologiczny oraz marketingu i ekonomiki rolnictwa.

Studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne mają również na celu:

  • przygotowanie absolwenta do wykorzystania wiedzy podczas prowadzenia różnych form rolnictwa otwartego na zasadach zrównoważonego rozwoju,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą prowadzić gospodarstwo rolne ukierunkowane na rolnictwo ekologiczne,
  • przekazanie uczestnikowi szczegółowej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności w ramach prowadzonych zajęć, przydatnych na rynku pracy,
  • zaznajomienie uczestnika z podstawowymi zagadnieniami technologicznymi związanymi z ochroną środowiska przyrodniczego w rolnictwie,
  • przekazanie uczestnikom informacji oraz wyrobienie w nim umiejętności prowadzenia działalności rolniczej w oparciu o zasoby lokalne oraz atrakcyjność regionu,
  • zapoznanie uczestnika z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach w środowisku, które mają wpływ na produkcję zdrowej żywności z poszanowaniem zasobów naturalnych.

Program

Studia będą 2-semestralne, w 100% zdalne (on-line). Obejmują 279 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela), dwa razy w miesiącu (co drugi tydzień), z przerwą w lipcu i sierpniu. Sumarycznie będzie 18 weekendowych zjazdów. Uczestnicy studiów uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów będzie zaliczenie poszczególnych modułów zajęć oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Nie przewiduje się prac dyplomowych.

Ważne !

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo ekologiczne” nadaje kwalifikacje rolnicze, które są uznawane w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bez konieczności zdania państwowego egzaminu w OKE. Ponadto absolwent naszych Studiów będzie miał możliwość zakupu gruntów rolnych orazuzyska uprawnienia rolnicze umożliwiające między innymi: nabywanie ziemi, utworzenie gospodarstwa rolnego, a także uzyskiwanie dopłat oraz dotacji.

Koszt studiów:

Czesne za studia ( 2 semestry) wynosi 4 000 zł.
Istnieje możliwość płatności w ratach, I rata (I semestr) 2 000zł, II rata (II semestr) 2 000 zł.
Pracodawcy mają możliwość uzyskania dofinansowania opłacenia kosztów studiów
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Opłaty należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bank Pekao S.A.
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię i nazwisko + Rolnictwo ekologiczne- podyplomowe

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2022

Rekrutacja na studia:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny <FORMLUARZ>.
Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami, które zostaną udzielone drogą elektroniczną:

– dostarczyć podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe <pobierz>
– zdjęcie,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzoną kopię dyplomu.
– klauzulę informacyjną RODO

Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
Limit miejsc: 20

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, podpisania umowy oraz dokonania opłaty za I semestr studiów. Po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie otwarta rekrutacja na kolejną edycję studiów.

Minimalna liczba uczestników warunkująca uruchomienie studiów: 10 osób.

Kontakt

Szczegółowych informacji udzielają:

mgr Dorota Myślińska
tel. 33/82 79 101
e-mail: dmyslinska@ath.bielsko.pl (sekretarz)

dr inż. Monika Wierzbińska
tel. 33/82 79 138
e-mail: mwierzbinska@ath.bielsko.pl (kierownik)

Data publikacji: 17 lutego 2022 Wyświetlenia: 723