Strona Główna / Agroinfo / Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

4 lipca 2023 20
REKLAMA

OD 1 LIPCA 2023 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA.

Wnioskodawco – złóż wniosek w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

 • Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa mogą uzyskać osoby, które:
  • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat*;
  • uzyskały wiek emerytalny: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

*Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

 • Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w oddziale regionalnym albo w placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
 • Wzór wniosku określony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
 • W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat, zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących
  w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
 • Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przyznaje KRUS wszystkim osobom pełniącym tę funkcję, niezależnie od pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.
 • Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Źródła
 • https://www.gov.pl/web/rolnictwo/swiadczenie-dla-soltysa--juz-mozna-skladac-wnioski
 • Data publikacji: 4 lipca 2023 Wyświetlenia: 140