Strona Główna / Ekologia / Wybrane wymogi prowadzenia produkcji ekologicznej – warunki stosowania materiału siewnego w produkcji ekologicznej

Wybrane wymogi prowadzenia produkcji ekologicznej – warunki stosowania materiału siewnego w produkcji ekologicznej

19 września 2021 37
REKLAMA

Rolnictwo ekologiczne zyskuje popularność w całej Europie. Produkcja ekologiczna staje się coraz większym przedmiotem zainteresowania nie tylko Unii Europejskiej, która w ramach planowanej polityki rolnej w zakresie „zielonego ładu” planuje rozwój tej gałęzi produkcji rolnej, ale także tym, że konsumenci zainteresowani są odpowiednia jakością i zdrowotnością kupowanych produktów.

Jedną z najważniejszych decyzji jaka musi podjąć producent gospodarujący metodami ekologicznymi jest decyzja dotycząca stosowanego w gospodarstwie materiału siewnego a także wegetatywnego materiału rozmnożeniowego. Decyzja w tym zakresie jest jedna z najważniejszych, bo nie tylko warunkuje uzyskanie certyfikatu produkcji ekologicznej, ale także wysokość tej produkcji.

Zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym zakresie wszyscy producenci ekologiczni musza pamiętać, że do siewu powinni stosować przede wszystkim materiał siewny wyprodukowany metodami ekologicznymi oraz spełniający wymagania w zakresie wytwarzania, jakości oraz obrotu określonego w ustawie o nasiennictwie z dnia 9.11.2012 oraz pozostałych rozporządzeniach wykonawczych tej ustawy. Ponadto zgodne jest także stosowanie materiału siewnego lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego z jednostek produkcyjnych w trakcie przestawiania na produkcję ekologiczną. Ustawodawstwo w tym zakresie dopuszcza też zastosowanie nie-ekologicznych nasion i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, jeśli nie są one dostępne z produkcji ekologicznej. Wykaz dostawców ekologicznych   a także wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi prowadzi Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem www.piorin.gov.pl (Zakładka rolnictwo ekologiczne).

Wykaz ten aktualizowany jest na podstawie zgłoszeń dostawców do 10 dnia każdego miesiąca. Nabywanie materiału siewnego przez rolników produkujących metodami ekologicznymi w ramach wymiany sąsiedzkiej od innych gospodarstw ekologicznych nie jest dopuszczalne w przepisach prawa, materiał siewny winien pochodzić tylko od dostawców ekologicznych lub z własnego rozmnożenia.

W przypadku gdy producent rolny   jest zainteresowany uprawą roślin lub odmian których nie ma w wyżej wymienionym wykazie ekologicznym powinien przed siewem lub sadzeniem złożyć wniosek o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznym (konwencjonalnego). Wniosek zawierający następujące dane: gatunek i odmianę rośliny uprawnej, ilość (kg/szt., planowany termin siewu lub sadzenia (miesiąc, rok) dokładny adres i telefon oraz podpis wnioskodawcy a także uzasadnienie wyboru planowanego do siewu gatunku lub odmiany składa się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze względu na siedzibę prowadzenia działalności. Ważne jest też to, że wnioskujemy tylko wtedy, gdy ekologiczny materiał siewny nie jest dostępny na rynku oraz gdy wniosek został zgłoszony w odpowiednim terminie tzn. .30 dni nie wcześniej (ze względu na cykl aktualizacji wykazu) i nie zbyt późno przed planowanym terminem siewu, tak aby zdążyć uzyskać planowane zezwolenie.

Uzyskane w ten sposób zezwolenie wydane przez WiORIN dotyczy materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie przepisów o nasiennictwie a zawarta w nim informacja dotyczy ilości zakupu, odmiany, kategorii, stopnia kwalifikacji materiału siewnego i taka informacja powinna być zawarta na etykiecie paszporcie lub dokumencie zakupu (Faktura, rachunek, wypis ze świadectwa kwalifikacji, dokument dostawcy) dokonanego przez producenta ubiegającego się o zgodę. Dodatkowo każdy producent prowadzący produkcję   metodami ekologicznymi powinien pamiętać, że zabronione jest stosowanie w ekologii chemicznych zapraw nasiennych, a w przypadku gospodarstwa prowadzącego równolegle produkcje ekologiczna i konwencjonalna nie można uprawiać tych samych gatunków i odmian, które nie są łatwe w rozróżnieniu.

 

Wybrane Wymogi Prowadzenia Produkcji Ekologicznej – Warunki Stosowania Materiału Siewnego W Produkcji Ekologicznej
Wybrane Wymogi Prowadzenia Produkcji Ekologicznej – Warunki Stosowania Materiału Siewnego W Produkcji Ekologicznej

OPIS: W przypadku prowadzenia produkcji ekologicznej w każdym przypadku jest dopuszczalne wykorzystanie materiału siewnego z własnego rozmnożenia. Jedną z najważniejszych decyzji producenta ekologicznego jest decyzja o materiale siewnym zastosowanym na polu. Decyzja ta warunkuje uzyskanie certyfikatu a także plon i jakość zaplanowanej produkcji ekologicznej.

Uwaga: W województwie opolskim wniosek o pozwolenie wniosek o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznym (konwencjonalnego) należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, ul. Wrocławska 172, 46-020 Opole.

 

Podstawy prawne

  1. Rozporządzenie Rady (WE) nr834/2007 z dn. 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
  2. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dn. 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady nr 834/2007
  3. Ustawa z dn. 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 116 poz. 975)
  4. Zdjęcie własne autor Tomasz Konig

Tomasz Konig Główny Doradca PZDR Kluczbork 774142301
Data publikacji: 19 września 2021 Wyświetlenia: 670