RODO

21 grudnia 2021 46
REKLAMA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez OODR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku jest Pani Helena Kawiak, tel. 77 4437 147, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mailem iod@oodr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176) oraz statutu Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na podstawie:
a) art. 6 ust.1 lit. a RODO wyraźnej, dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą,
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, w której osoba, której dane dotyczą jest stroną,
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w OODR w Łosiowie zgodnie z przepisami prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest:
a) dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody,
b) obowiązkowe, jeśli zostało określone w przepisach prawa lub odbywa się w celu zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności lub niezawarcie umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego:

a) Obiekty i teren OODR są objęte monitoringiem. Jest on stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

b) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).


Marek Dendura Kierownik Dział Teleinformatyki 774437121
Data publikacji: 21 grudnia 2021 Wyświetlenia: 2923