Strona Główna / Ekologia / Gospodarka wodno-ściekowa – ochrona zasobów wodnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Gospodarka wodno-ściekowa – ochrona zasobów wodnych

Woda29
23 grudnia 2021 48
REKLAMA

Woda to życie. Zaledwie 0,03% zasobów wodnych Ziemi stanowi czysta woda pitna. Woda jest jednym z najcenniejszych skarbów, jakie posiadamy, ponieważ nie można jej zastąpić niczym innym. Zasoby wodne w Polsce są dość skromne. Odnawialne zasoby słodkiej wody wynoszą 1600 m3 na mieszkańca (średnia roczna z wielolecia, GUS 2016). To poniżej poziomu krytycznego, który wynosi 1700 m3 na mieszkańca.

Wśród krajów Unii Europejskiej tylko trzy kraje mają niższy poziom. To Republika Czeska (1500 m3), Cypr (400 m3) i Malta (200 m3). Dlatego musimy pamiętać o jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu wody i jej ochronie przed zanieczyszczeniami.

Jednym z programów dzięki któremu możemy oszczędzać wodę bieżącą poprzez zastosowanie wody odpadowej jest Program Moja Woda.

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielononiebieskiej infrastruktury.

Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”1 oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej)

Wskaźnik osiągnięcia celu
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.:

  • – ilość zagospodarowanej wody opadowej3 2,102 mln m3/rok
  • – liczba instalacji służących zagospodarowaniu wody opadowej 42,04 tys. Szt.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 210 200 000,00 zł, w tym:

dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 210 200 000,00 zł.

Okres wdrażania
Program jest realizowany w latach 2020–2024, przy czym:

  1. zobowiązania (rozumiane jako zawieranie umów z beneficjentem końcowym) podejmowane będą do 30.06.2024
  2. środki wydatkowane przez Beneficjenta (WFOŚiGW) będą do 31.12.2024 r.

Terminy i sposób składania wniosków
– Nabór wniosków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym.
– Wnioski beneficjentów końcowych będą przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW, które zawrą z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków.
– Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, którezamieszczone będzie na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW, wraz z danymi kontaktowymi dla beneficjentów końcowych.

Koszty kwalifikowane
1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

2) koszty kwalifikowane:

zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

– do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);

– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),

– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);

– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;

– do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody

opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Formy i warunki udzielania dofinansowania
7.1 Formy dofinansowania

Udostępnienie środków dla WFOŚiGW, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji beneficjentom końcowym.

7.2 Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

7.3 Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym

1) minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem – 2 tys zł.;

2) minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany, wynosi 2 m3;

3) w ramach programu priorytetowego dofinansowane mogą przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) wypłata przyznanego dofinansowania w formie refundacji na rachunek bankowy beneficjenta powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2024 r. oraz maksymalnie do 12 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW;

5) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

6) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

7) dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zagospodarowane wody opadowe (w tym roztopowe) nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej;

8) realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

9) okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia;

10) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

7.4 Beneficjenci

Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości , na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.
Na rok 2021 nabór został zakończony, kolejny będzie w roku 2022.

Autor treści: WFGW i GW w Opolu

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patrycja Borkowska

Były pracownik

Data publikacji: 23 grudnia 2021 Wyświetlenia: 1480

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 organizuje cykl szkoleń dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa opolskiego. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów...

19 kwietnia 2024szczegóły
Bobry na terenach rolniczych – kłopotliwi sprzymierzeńcy

Bóbr europejski Castor fiber jest największym krajowym gryzoniem. Osiąga wagę od 18 do 29 kilogramów i długość ciała od 90 do 110 cm. Zamieszkuje siedliska wodno-lądowe, może osiedlać się na terenach leśnych czy bagnistych, ale coraz częściej można go też spotkać na terenach rolniczych, gdzie buduje tamy na rzekach,...

12 marca 2024szczegóły
Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

7 lutego 2024szczegóły
Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

9 stycznia 2024szczegóły
Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie. O tym,...

7 grudnia 2023szczegóły
AKIS – konferencja w Warszawie

AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

30 października 2023szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

8 września 2023szczegóły
Innowacje w rolnictwie: wspieranie przyszłości

Dnia 10 września 2023 roku odbyło się niezwykle istotne wydarzenie w Pałacu w Łosiowie, jakim było szkolenie pn. „Sesje networkingowe wspierania innowacji w rolnictwie”. Stworzyło ono unikalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji rolniczych, jednocząc rolników, naukowców, przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane tym tematem. To wyjątkowe...

7 września 2023szczegóły
Zaproszenie wystawców na Wojewódzkie Święto Karpia

Szanowni Państwo! W imieniu  Grupy  Rybackiej „Opolszczyzna” zapraszamy na Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego. Impreza odbywa się na Zamku Książęcym w Niemodlinie w dn. 7-8 października 2023 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia wystawcy jest wypełnienie elektronicznego formularza z regulaminem formularz WŚKO 23 lub odesłania skanu/zdjęcia wydrukowanego...

29 sierpnia 2023szczegóły
Mikrobiogazownie rolnicze

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

7 sierpnia 2023szczegóły
MOJA WODA 2023 – ruszył nabór w programie!

W dniu 3 sierpnia minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, poinformowała o uruchomieniu trzeciej edycji programu Moja Woda 2023 – z budżetem 130 milionów złotych. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich NFOŚiGW można otrzymać dotację do 6 tysięcy złotych na inwestycje związane ze zwiększeniem poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem...

4 sierpnia 2023szczegóły
MOJA WODA 2023 – zapowiedź kolejnej edycji programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza ogłosić kolejny nabór do programu MOJA WODA, wspierającego przydomową retencję. Uruchomienie programu zapowiadane jest na czwarty kwartał 2023r. NFOŚiGW zapewnia, że nie są planowane większe korekty w zasadach programu. W dotychczasowych naborach właściciele domów jednorodzinnych mogli wnioskować  o dotację do pięciu...

21 czerwca 2023szczegóły