Strona Główna / Ekologia / Gospodarka wodno-ściekowa – ochrona zasobów wodnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Gospodarka wodno-ściekowa – ochrona zasobów wodnych

Woda18
23 grudnia 2021 23
REKLAMA

Woda to życie. Zaledwie 0,03% zasobów wodnych Ziemi stanowi czysta woda pitna. Woda jest jednym z najcenniejszych skarbów, jakie posiadamy, ponieważ nie można jej zastąpić niczym innym. Zasoby wodne w Polsce są dość skromne. Odnawialne zasoby słodkiej wody wynoszą 1600 m3 na mieszkańca (średnia roczna z wielolecia, GUS 2016). To poniżej poziomu krytycznego, który wynosi 1700 m3 na mieszkańca.

Wśród krajów Unii Europejskiej tylko trzy kraje mają niższy poziom. To Republika Czeska (1500 m3), Cypr (400 m3) i Malta (200 m3). Dlatego musimy pamiętać o jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu wody i jej ochronie przed zanieczyszczeniami.

Jednym z programów dzięki któremu możemy oszczędzać wodę bieżącą poprzez zastosowanie wody odpadowej jest Program Moja Woda.

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielononiebieskiej infrastruktury.

Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”1 oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej)

Wskaźnik osiągnięcia celu
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.:

  • – ilość zagospodarowanej wody opadowej3 2,102 mln m3/rok
  • – liczba instalacji służących zagospodarowaniu wody opadowej 42,04 tys. Szt.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 210 200 000,00 zł, w tym:

dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 210 200 000,00 zł.

Okres wdrażania
Program jest realizowany w latach 2020–2024, przy czym:

  1. zobowiązania (rozumiane jako zawieranie umów z beneficjentem końcowym) podejmowane będą do 30.06.2024
  2. środki wydatkowane przez Beneficjenta (WFOŚiGW) będą do 31.12.2024 r.

Terminy i sposób składania wniosków
– Nabór wniosków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym.
– Wnioski beneficjentów końcowych będą przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW, które zawrą z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków.
– Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, którezamieszczone będzie na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW, wraz z danymi kontaktowymi dla beneficjentów końcowych.

Koszty kwalifikowane
1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

2) koszty kwalifikowane:

zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

– do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);

– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),

– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);

– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;

– do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody

opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Formy i warunki udzielania dofinansowania
7.1 Formy dofinansowania

Udostępnienie środków dla WFOŚiGW, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji beneficjentom końcowym.

7.2 Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

7.3 Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym

1) minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem – 2 tys zł.;

2) minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany, wynosi 2 m3;

3) w ramach programu priorytetowego dofinansowane mogą przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) wypłata przyznanego dofinansowania w formie refundacji na rachunek bankowy beneficjenta powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2024 r. oraz maksymalnie do 12 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW;

5) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

6) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

7) dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zagospodarowane wody opadowe (w tym roztopowe) nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej;

8) realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

9) okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia;

10) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

7.4 Beneficjenci

Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości , na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.
Na rok 2021 nabór został zakończony, kolejny będzie w roku 2022.

Autor treści: WFGW i GW w Opolu

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patrycja Borkowska

Były pracownik

Data publikacji: 23 grudnia 2021 Wyświetlenia: 1179

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów. Dobrostan zwierząt to interwencja będąca...

9 lutego 2023szczegóły
Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 i nowe płatności bezpośrednie

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 składa się z wielu programów dla polskich gospodarstw rolnych, z których skorzystają rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. WPR stawia przede wszystkim na: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w ...

8 lutego 2023szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

1 września 2022szczegóły
Światowy dzień wody

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

29 marca 2022szczegóły
Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje spotkania tematyczne w ramach realizacji operacji: „Spotkania...

10 stycznia 2022szczegóły
Gospodarka wodno-ściekowa – ochrona zasobów wodnych

Woda to życie. Zaledwie 0,03% zasobów wodnych Ziemi stanowi czysta woda pitna. Woda jest jednym z najcenniejszych skarbów, jakie posiadamy, ponieważ nie można jej zastąpić niczym innym. Zasoby wodne w Polsce są dość skromne. Odnawialne zasoby słodkiej wody wynoszą 1600 m3 na mieszkańca (średnia roczna z wielolecia, GUS 2016)....

23 grudnia 2021szczegóły