Strona Główna / Sir / Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda27
7 grudnia 2023 4
REKLAMA

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie.

O tym, jak istotne jest to zagadnienie, świadczy fakt, że woda była głównym tematem niedawnej konferencji, podczas której eksperci i praktycy zgłębiali różnorodne aspekty związane z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich.

W dniach 30.11-01.12.2023 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję w ramach realizacji operacji pn.: „Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwiew ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konferencja odbyła się w Podlesiu koło Głuchołaz. Jej uczestnikami byli partnerzy LPW, przedstawiciele jednostek naukowych, samorządów terytorialnych, spółek wodnych, rolnicy, doradcy do spraw wody oraz osoby zainteresowane tematem. W sumie udział wzięło 50 osób.

Nadrzędnym celem operacji było rozpowszechnienie dobrych praktyk i przedstawienie innowacyjnych działań optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i wykorzystania w okresach niedoboru, a także transfer wiedzy w obrębie działań lokalnych partnerstw ds. wody i omówienie zasad wsparcia spółek wodnych i ich związków. Konferencja stanowiła również okazją do budowania sieci kontaktów na rzecz SIR.

Gospodarka wodna na obszarach wiejskich nabiera obecnie coraz większego znaczenia. Napotykane lub przewidywane są trudności w zaopatrzeniu wszystkich użytkowników w dobrą i czystą wodę. Wynika to z ograniczonych zasobów oraz niekorzystnych zmian struktury bilansu wodnego. Od prawidłowego użytkowania obszarów wiejskich w dużym stopniu zależy jakość i ilość dostępnej wody. Znaczenie wody dla człowieka i środowiska przyrodniczego jest podkreślane w wielu dyskusjach gospodarczych. Na konferencji zostały przedstawione główne zadania gospodarki wodnej oraz zjawiska, które powinny zostać uznane za nowe i dotychczas w praktyce gospodarowania wodą na terenach rolniczych nieuwzględniane. Przedstawione zostały również zagadnienia związane z procesem innowacji, polegającym na przekształceniu istniejących możliwości i wprowadzeniu ich do praktycznego zastosowania.

W pierwszym dniu konferencji Marcin Oszańca – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przedstawił działania realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach PROW 2014-2020, natomiast Kierownik Nadzoru wodnego w Kluczborku – Krzysztof Peciak przybliżył Program Kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Tematykę związaną z gospodarką wodną na obszarze zlewni rzek województwa opolskiego omówił prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Innowacyjne metody monitoringu zmian w przestrzeni rolniczej przybliżyła słuchaczom dr inż. Barbara Wiatkowska z Uniwersytetu Opolskiego. Dane teledetekcyjne ze względu na szybki rozwój sektora kosmicznego są aktualnie jednym z podstawowych źródeł dostarczających informacji o charakterze przestrzennym na temat procesów i zmian zachodzących środowisku przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rolnictwa. W referacie przedstawione zostały możliwości zobrazowań satelitarnych w monitoringu zmian przestrzeni rolniczej na wybranych przykładach, m.in.: detekcja klas pokrycia i użytkowania gruntów, ocena stanu kondycji roślinności i struktury upraw oraz zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i wyznaczanie stref buforowych. Poza interesującymi prelekcjami odbył się również panel dyskusyjny na temat wody w rolnictwie, na którym można było uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali wykładu dr hab. inż. Tomasza Kowalczyka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na temat wyzwań i perspektyw w kształtowaniu zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym w obliczu postępujących zmian klimatu. Z nowoczesnymi rozwiązaniami retencyjnymi dla sektora rolniczego zapoznała gości Pani Nadzeya Fialkouskaya z Grupy Pietrucha, a zasady wsparcia spółek wodnych i ich związków przez Wojewodę Opolskiego omówiła Anna Kabala, reprezentująca Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu. Omówione zostały także możliwości współpracy między gminami, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie zadań związanych z retencją wody i jej wykorzystaniem na potrzeby rolnicze. Przykłady zrealizowanych działań sprzyjających retencji, na podstawie swojego gospodarstwa rolnego zobrazował Pan Marek Olejnik.

W ciągu dwóch dni konferencji zgodnie z założeniami poruszone zostały kwestie retencjonowania, metody monitoringu oraz problemy gospodarki wodnej, czyli tematy nabierające coraz większego znaczenia w obliczu zachodzących zmian klimatu. Wydarzenie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń, a także nawiązanie kontaktów pomiędzy samorządami, gminnymi spółkami wodnymi, Wodami Polskimi, doradcami, lasami państwowymi i indywidualnymi rolnikami. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Spotkania takie są nie do przecenienia, ponieważ tylko wiedza i współpraca mogą przynieść pozytywne efekty w szeroko pojętej gospodarce wodnej.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Anna Kruszyńska Specjalista Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437133
Data publikacji: 7 grudnia 2023 Wyświetlenia: 51

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – III etap. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie...

19 lutego 2024szczegóły
Naturalne sposoby na zatrzymywanie wody – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2024-2025 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje krajowy wyjazd studyjny, w ramach realizacji operacji pn.: „Naturalne sposoby na zatrzymywanie...

12 lutego 2024szczegóły
Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

7 lutego 2024szczegóły
Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

9 stycznia 2024szczegóły
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

5 stycznia 2024szczegóły
Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie. O tym,...

7 grudnia 2023szczegóły
Gala Opolskich Grup Operacyjnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker...

30 listopada 2023szczegóły
Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

14 listopada 2023szczegóły
Znakowanie miodu – przewodnik

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Opolu opracował przewodnik dotyczący zasad znakowania miodu. Pomijanie istotnych informacji w oznakowaniu miodów, wskazywanie informacji niejednoznacznych lub nieprawdziwych to praktyki, z którymi spotykają się Inspektorzy IJHARS podczas urzędowych kontroli. Stwierdzane nieprawidłowości nie muszą jednak wynikać ze złej woli podmiotów działających na rynku produktów...

13 listopada 2023szczegóły
AKIS – konferencja w Warszawie

AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

30 października 2023szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

8 września 2023szczegóły
Innowacje w rolnictwie: wspieranie przyszłości

Dnia 10 września 2023 roku odbyło się niezwykle istotne wydarzenie w Pałacu w Łosiowie, jakim było szkolenie pn. „Sesje networkingowe wspierania innowacji w rolnictwie”. Stworzyło ono unikalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji rolniczych, jednocząc rolników, naukowców, przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane tym tematem. To wyjątkowe...

7 września 2023szczegóły