Wydarzenia / Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Szkolenie: Ochrona różnorodności biologicznej.

Zapraszamy na szkolenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej.
Wydarzenie odbędzie się 8 grudnia o godzinie 08:30 w miejscowości Opole.

Szczegóły wydarzenia:
Data wydarzenia 8 grudnia 2022
Godzina rozpoczęcia 08:30
Typ wydarzenia Szkolenie
Lokacja Restauracja & Hotel OPOLANKA
ul. Dworska 2
46-020 Opole
Organizator
Telefon
informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pobierz plik
klauzula informacyjna ARiMR Pobierz plik
Karta zgłoszenia uczestnictwa Pobierz plik
Zapisy prowadzi i dodatkowych informacji udziela:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” w ramach realizacji poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem realizowanej operacji jest osiągnięcie celu szczegółowego dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów”.

Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnić powiązania między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw oraz zapewniają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w tym do wyników badań oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na obszarze województwa opolskiego w okresie od września 2022 r. do grudnia 2022 r. zaplanowano 11 takich szkoleń dla 300 osób. Będą się one odbywać w różnych miejscowościach. Grupy szkoleniowe będą organizować doradcy rolniczy w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Więcej informacji o realizowanych szkoleniach dot. operacji: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” udzielają Koordynatorzy operacji:

– Renata Huk, tel.: 77 4437137, e-mail: renata.huk@oodr.pl

– Kamila Niedzielska, tel.: 77 4437128, e-mail: kamila.niedzielska@oodr.pl

Szkolenia są bezpłatne i kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

UWAGA! W celu skorzystania ze szkolenia wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa. Zapisy prowadzi Pani Ewelina Tomechna, tel. 77-457-56-50, email: opole@oodr.pl

PROGRAM:

Zakres programowy szkolenia Wymiar godzinowy Forma i metody szkoleń
Rejestracja uczestników 8.30-8.45  
Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych 8.45-9.30 1 wykład
Ochrona bioróżnorodności ochrona środowiska 9.30-10.15 1 wykład
Przerwa kawowa 10.15-10.30  
Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie 10.30-11.15 1 wykład
Zasady integrowanej ochrony roślin 11.15-12.00 1 wykład
Przerwa kawowa 12.00-12.15  
Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych 12.15-13.00 1 wykład
Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020” 13.00-13.45 1 wykład 
Działania wdrażane w ramach PROW 2014–2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz a korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej 13.45-14.30 1 wykład
Obiad 14.30-15.00  

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Materiały powiązane
  • Wpis: Cykl szkoleń: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

  • Renata Huk Główny Doradca Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437137
    Data publikacji: 5 września 2022 Wyświetlenia: 443