Strona Główna / Agrotechnika / Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

9 lutego 2023 21
REKLAMA

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów.

Dobrostan zwierząt to interwencja będąca kontynuacją wsparcia dla gatunków/grup technologicznych zwierząt objętych działaniem Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, tj.: loch, tuczników, krów mlecznych, krów mamek i owiec. Zakres wsparcia został rozszerzony o: bydło opasowe, kury nioski, kurczęta brojlery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, konie i kozy.

Podobnie jak teraz, wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt, której dotyczy dobrostan, odnoszą się do wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.

W przypadku wszystkich wariantów z wyjątkiem wypasu krów mlecznych, rolnik będzie musiał posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt.

Ponadto od 2024 roku wprowadzony zostanie obowiązek uczestnictwa w szkoleniu z metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Zobowiązanie podejmowane będzie na okres jednego roku.

 

W odniesieniu do świń i bydła będzie obowiązywał system punktowy, co oznacza, że z dostępnych praktyk rolnik będzie mógł wybrać te, które zamierza realizować w swoim gospodarstwie. Punktacja jest zróżnicowana zarówno pomiędzy gatunkami zwierząt, jak i w obrębie gatunku dla danej grupy technologicznej zwierząt.

System punktowy polega na wycenie poszczególnych praktyk wpływających na poprawę dobrostanu zwierząt. W systemie punktowym warunkiem przystąpienia do realizacji ekoschematu, będzie realizacja praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach o co najmniej 20%. Warunek ten nie będzie dotyczyć jedynie wypasu krów mlecznych, co oznacza, iż rolnik będzie mógł realizować wymogi związane z wypasem bez powiązania z powiększoną powierzchnią bytową.

Po wyborze praktyki dotyczącej zwiększonej powierzchni bytowej możliwe będzie wybranie dodatkowych punktowanych praktyk dostępnych dla danej grupy zwierząt, takich jak:

 • zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 50% (lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • utrzymanie na ściółce (lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • dostęp do wybiegu (krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • wypas (krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • późniejsze odsadzenie młodych od matki (lochy, krowy mleczne),
 • utrzymanie świń w cyklu zamkniętym (tuczniki).

Dobrostan loch

Lochom należy zapewnić zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach. Wszystkie lochy w gospodarstwie są indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym; dopuszcza się jednak utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym, jednak nie dłużej niż przez 14 dni,

Lochom można również zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • ściółkę ze słomy na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek,
 • późniejsze odsadzanie prosiąt – nie wcześniej niż w 35 dniu od dnia ich urodzenia.

Dobrostan tuczników

Tucznikom należy zapewnić zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach.

Do płatności kwalifikują się tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu loch lub tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w siedzibie stada położonej nie dalej niż ok. 50 km od siedziby stada, w której będą utrzymywane tuczniki, w odniesieniu do których realizowany jest dobrostan tuczników.

Tucznikom można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • ściółkę ze słomy na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt.

Utrzymywanie świń w cyklu zamkniętym

W przypadku gospodarstw, w których prowadzi się cykl zamknięty świń, a rolnik realizuje jednocześnie dobrostan loch i dobrostan tuczników – możliwe jest otrzymanie dodatkowej płatności do tucznika kwalifikującego się do płatności w ramach dobrostanu tuczników urodzonych w tym gospodarstwie.

W przypadku realizacji interwencji w zakresie dobrostanu świń (loch i tuczników) – świniom zapewnia się stały dostęp do wystarczającej dla danej grupy technologicznej ilości bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących ich uwagę.

Dobrostan krów mlecznych – wypas

Krowom mlecznym zapewnia się co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym, bez uwięzi (przez min. 6 godz. dziennie) – wymóg ten może być realizowany jako odrębna praktyka dla krów mlecznych, bez konieczności spełnienia podstawowego warunku przystąpienia do ekoschematu, tj. zapewnienia zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w pomieszczeniach.

Dobrostan krów mlecznych – inne wymogi

Krowom mlecznym utrzymywanym grupowo bez uwięzi wolnostanowiskowo zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach.

Krowom tym można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • utrzymanie na ściółce ze słomy lub wydzielenie części ze słomą pozwalającej na jednoczesny odpoczynek,
 • zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • późniejsze odsadzanie cieląt – nie wcześniej niż w 5. dniu od dnia ich urodzenia.

Dobrostan krów mamek

Wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym. Zwierzętom tym zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach, w których są utrzymywane są bez uwięzi.

Dodatkowo można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • utrzymanie na ściółce ze słomy lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek,
 • zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Dobrostan opasów

Opasom zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach. W przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych interwencją – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe w wieku od ukończenia 4 miesiąca życia, do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie co najmniej 120 dni. W przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych interwencją – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie, co najmniej 120 dni. Bydło opasowe w wieku kwalifikującym się do płatności utrzymywane jest bez uwięzi.

Opasom można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • utrzymanie na ściółce ze słomy lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt,
 • zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Pozostałe gatunki, tj. owce, kozy, kury nioski, kurczęta brojlery oraz indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, będą objęte dotychczasowym systemem wariantowym.

Dobrostan owiec

Płatności przysługują do samic gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa zapewnia się wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym oraz zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach.

Dobrostan kóz

Płatności przysługują do samic gatunku koza domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku koza domowa zapewnia się utrzymywanie bez uwięzi oraz zwiększoną co najmniej o 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach. Dostęp do wybiegu przez cały rok – o powierzchni zwiększonej co najmniej o 20% oraz wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym.

Dobrostan koni

Minimalna liczba posiadanych zwierząt – 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące. Do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach.

Konie utrzymywane w pomieszczeniach

Konie są utrzymywanie bez uwięzi i mają zapewniony w sezonie wegetacyjnym wypas lub dostęp do powierzchni zewnętrznych przez co najmniej 140 dni (przez min. 6 godz. dziennie), a poza sezonem wegetacyjnym dostęp do powierzchni zewnętrznych lub biegalni przez min. 2 godz. dziennie o powiększonej powierzchni. Mają zapewnione boksy lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego – powierzchni zwiększonej co najmniej o 20%.

Konie utrzymywane w systemie otwartym

Konie mają zapewnione zadaszenia o powierzchni pozwalającej na jednoczesne przebywanie wszystkich koni pod tym zadaszeniem, zapewnioną ściółkę pod zadaszeniem oraz powierzchnię zewnętrzną zwiększoną co najmniej o 20% względem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego.

Dobrostan kur niosek

Podmiot posiada nadany numeru weterynaryjny oraz minimalną liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami – 350. Obowiązuje zakaz przycinania dziobów, utrzymanie bez klatek na ściółce. Zwiększona powierzchnia bytowa w kurniku – obsada nie większa niż 7 szt./m2 powierzchni użytkowej podłogi oraz zwiększona dostępność gniazd: w przypadku stosowania gniazd pojedynczych – nie więcej niż 5 kur niosek/gniazdo, a w przypadku gniazd grupowych – nie więcej niż 96 kur niosek/m2 powierzchni gniazda. Zapewnienie grzędy o długości min. 0,2 m/kurę nioskę, stały dostępu do bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę.

Dobrostan kurcząt brojlerów

Podmiot utrzymujący kurczęta brojlery jest zarejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami – 500. Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku –  maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 30 kg/m2 i jednocześnie nie większe niż 20 szt./m2 oraz zapewnienie minimum 6 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia. Stały dostęp do bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę.

Dobrostan indyków

Podmiot utrzymujący indyki z przeznaczeniem na produkcję mięsa jest zarejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami – 100. Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu – maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 50 kg/m2 oraz 8 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia. Stały dostęp do bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę.

W ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt – dla wszystkich gatunków/grup zwierząt będzie obowiązywała degresywność płatności dobrostanowych (w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt): do 100 DJP – 100% , od 100-150 DJP – 75%, powyżej 150 DJP – brak płatności.


Beata Kamińska Główny Doradca PZDR Nysa 774331127
Data publikacji: 9 lutego 2023 Wyświetlenia: 7672

Podobne publikacje

Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

8 września 2023szczegóły
Płatność dla małych gospodarstw

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

11 sierpnia 2023szczegóły
Mikrobiogazownie rolnicze

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

7 sierpnia 2023szczegóły
Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023

Zarząd województwa opolskiego ogłosił „Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Dożynek Wojewódzkich w Polskiej Nowej Wsi w dniu 3 września 2023r. Celem konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi. W tym roku...

4 lipca 2023szczegóły
MOJA WODA 2023 – zapowiedź kolejnej edycji programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza ogłosić kolejny nabór do programu MOJA WODA, wspierającego przydomową retencję. Uruchomienie programu zapowiadane jest na czwarty kwartał 2023r. NFOŚiGW zapewnia, że nie są planowane większe korekty w zasadach programu. W dotychczasowych naborach właściciele domów jednorodzinnych mogli wnioskować  o dotację do pięciu...

21 czerwca 2023szczegóły
Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci...

19 czerwca 2023szczegóły
Magazyn energii przy instalacji fotowoltaicznej – czy warto?

Mając na uwadze popularny już dziś system prosumencki – panele fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia takie jak pompy ciepła czy inteligentne liczniki, biorę pod lupę nowinkę jaką są magazyny energii elektrycznej. Zapytacie się – po co to mieć, czy jest to opłacalne? Na takie pytania chciałabym odpowiedzieć Wam wszystkim ciekawskim...

5 czerwca 2023szczegóły
Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

2 czerwca 2023szczegóły
Wiosenne dni innowacji

W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz...

18 maja 2023szczegóły
Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami

Woda – tak ważna, tak bardzo nieoceniona, służy nam we wszelkich aspektach naszego życia – picie, pranie, gotowanie, sprzątanie, higiena oraz gospodarka rolna mniejsza jak i na potężną skalę. W każdej dziedzinie, w każdej chwili, minucie a nawet sekundzie naszego życia woda jest priorytetem. Bez niej nic nie działa,...

4 maja 2023szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

28 kwietnia 2023szczegóły