Strona Główna / Agrotechnika / Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

9 lutego 2023 27
REKLAMA

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów.

Dobrostan zwierząt to interwencja będąca kontynuacją wsparcia dla gatunków/grup technologicznych zwierząt objętych działaniem Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, tj.: loch, tuczników, krów mlecznych, krów mamek i owiec. Zakres wsparcia został rozszerzony o: bydło opasowe, kury nioski, kurczęta brojlery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, konie i kozy.

Podobnie jak teraz, wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt, której dotyczy dobrostan, odnoszą się do wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.

W przypadku wszystkich wariantów z wyjątkiem wypasu krów mlecznych, rolnik będzie musiał posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt.

Ponadto od 2024 roku wprowadzony zostanie obowiązek uczestnictwa w szkoleniu z metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Zobowiązanie podejmowane będzie na okres jednego roku.

 

W odniesieniu do świń i bydła będzie obowiązywał system punktowy, co oznacza, że z dostępnych praktyk rolnik będzie mógł wybrać te, które zamierza realizować w swoim gospodarstwie. Punktacja jest zróżnicowana zarówno pomiędzy gatunkami zwierząt, jak i w obrębie gatunku dla danej grupy technologicznej zwierząt.

System punktowy polega na wycenie poszczególnych praktyk wpływających na poprawę dobrostanu zwierząt. W systemie punktowym warunkiem przystąpienia do realizacji ekoschematu, będzie realizacja praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach o co najmniej 20%. Warunek ten nie będzie dotyczyć jedynie wypasu krów mlecznych, co oznacza, iż rolnik będzie mógł realizować wymogi związane z wypasem bez powiązania z powiększoną powierzchnią bytową.

Po wyborze praktyki dotyczącej zwiększonej powierzchni bytowej możliwe będzie wybranie dodatkowych punktowanych praktyk dostępnych dla danej grupy zwierząt, takich jak:

 • zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 50% (lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • utrzymanie na ściółce (lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • dostęp do wybiegu (krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • wypas (krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • późniejsze odsadzenie młodych od matki (lochy, krowy mleczne),
 • utrzymanie świń w cyklu zamkniętym (tuczniki).

Dobrostan loch

Lochom należy zapewnić zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach. Wszystkie lochy w gospodarstwie są indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym; dopuszcza się jednak utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym, jednak nie dłużej niż przez 14 dni,

Lochom można również zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • ściółkę ze słomy na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek,
 • późniejsze odsadzanie prosiąt – nie wcześniej niż w 35 dniu od dnia ich urodzenia.

Dobrostan tuczników

Tucznikom należy zapewnić zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach.

Do płatności kwalifikują się tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu loch lub tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w siedzibie stada położonej nie dalej niż ok. 50 km od siedziby stada, w której będą utrzymywane tuczniki, w odniesieniu do których realizowany jest dobrostan tuczników.

Tucznikom można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • ściółkę ze słomy na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt.

Utrzymywanie świń w cyklu zamkniętym

W przypadku gospodarstw, w których prowadzi się cykl zamknięty świń, a rolnik realizuje jednocześnie dobrostan loch i dobrostan tuczników – możliwe jest otrzymanie dodatkowej płatności do tucznika kwalifikującego się do płatności w ramach dobrostanu tuczników urodzonych w tym gospodarstwie.

W przypadku realizacji interwencji w zakresie dobrostanu świń (loch i tuczników) – świniom zapewnia się stały dostęp do wystarczającej dla danej grupy technologicznej ilości bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących ich uwagę.

Dobrostan krów mlecznych – wypas

Krowom mlecznym zapewnia się co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym, bez uwięzi (przez min. 6 godz. dziennie) – wymóg ten może być realizowany jako odrębna praktyka dla krów mlecznych, bez konieczności spełnienia podstawowego warunku przystąpienia do ekoschematu, tj. zapewnienia zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w pomieszczeniach.

Dobrostan krów mlecznych – inne wymogi

Krowom mlecznym utrzymywanym grupowo bez uwięzi wolnostanowiskowo zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach.

Krowom tym można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • utrzymanie na ściółce ze słomy lub wydzielenie części ze słomą pozwalającej na jednoczesny odpoczynek,
 • zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • późniejsze odsadzanie cieląt – nie wcześniej niż w 5. dniu od dnia ich urodzenia.

Dobrostan krów mamek

Wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym. Zwierzętom tym zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach, w których są utrzymywane są bez uwięzi.

Dodatkowo można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • utrzymanie na ściółce ze słomy lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek,
 • zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Dobrostan opasów

Opasom zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach. W przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych interwencją – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe w wieku od ukończenia 4 miesiąca życia, do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie co najmniej 120 dni. W przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych interwencją – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie, co najmniej 120 dni. Bydło opasowe w wieku kwalifikującym się do płatności utrzymywane jest bez uwięzi.

Opasom można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • utrzymanie na ściółce ze słomy lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt,
 • zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Pozostałe gatunki, tj. owce, kozy, kury nioski, kurczęta brojlery oraz indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, będą objęte dotychczasowym systemem wariantowym.

Dobrostan owiec

Płatności przysługują do samic gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa zapewnia się wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym oraz zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach.

Dobrostan kóz

Płatności przysługują do samic gatunku koza domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku koza domowa zapewnia się utrzymywanie bez uwięzi oraz zwiększoną co najmniej o 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach. Dostęp do wybiegu przez cały rok – o powierzchni zwiększonej co najmniej o 20% oraz wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym.

Dobrostan koni

Minimalna liczba posiadanych zwierząt – 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące. Do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach.

Konie utrzymywane w pomieszczeniach

Konie są utrzymywanie bez uwięzi i mają zapewniony w sezonie wegetacyjnym wypas lub dostęp do powierzchni zewnętrznych przez co najmniej 140 dni (przez min. 6 godz. dziennie), a poza sezonem wegetacyjnym dostęp do powierzchni zewnętrznych lub biegalni przez min. 2 godz. dziennie o powiększonej powierzchni. Mają zapewnione boksy lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego – powierzchni zwiększonej co najmniej o 20%.

Konie utrzymywane w systemie otwartym

Konie mają zapewnione zadaszenia o powierzchni pozwalającej na jednoczesne przebywanie wszystkich koni pod tym zadaszeniem, zapewnioną ściółkę pod zadaszeniem oraz powierzchnię zewnętrzną zwiększoną co najmniej o 20% względem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego.

Dobrostan kur niosek

Podmiot posiada nadany numeru weterynaryjny oraz minimalną liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami – 350. Obowiązuje zakaz przycinania dziobów, utrzymanie bez klatek na ściółce. Zwiększona powierzchnia bytowa w kurniku – obsada nie większa niż 7 szt./m2 powierzchni użytkowej podłogi oraz zwiększona dostępność gniazd: w przypadku stosowania gniazd pojedynczych – nie więcej niż 5 kur niosek/gniazdo, a w przypadku gniazd grupowych – nie więcej niż 96 kur niosek/m2 powierzchni gniazda. Zapewnienie grzędy o długości min. 0,2 m/kurę nioskę, stały dostępu do bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę.

Dobrostan kurcząt brojlerów

Podmiot utrzymujący kurczęta brojlery jest zarejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami – 500. Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku –  maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 30 kg/m2 i jednocześnie nie większe niż 20 szt./m2 oraz zapewnienie minimum 6 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia. Stały dostęp do bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę.

Dobrostan indyków

Podmiot utrzymujący indyki z przeznaczeniem na produkcję mięsa jest zarejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami – 100. Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu – maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 50 kg/m2 oraz 8 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia. Stały dostęp do bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę.

W ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt – dla wszystkich gatunków/grup zwierząt będzie obowiązywała degresywność płatności dobrostanowych (w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt): do 100 DJP – 100% , od 100-150 DJP – 75%, powyżej 150 DJP – brak płatności.


Beata Kamińska Główny Doradca PZDR Nysa 774331127
Data publikacji: 9 lutego 2023 Wyświetlenia: 7834

Wydarzenia tematyczne

Szkolenie Płatności bezpośrednie 23 lutego 2024 ,
Szkolenie Rachunkowość rolna 26 lutego 2024 ,
Szkolenie Ustawa o ochronie zwierząt 26 lutego 2024 ,
Szkolenie Ochrona bioróżnorodności, w tym Natura 2000 27 lutego 2024 ,
Szkolenie Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej 27 lutego 2024 ,
Szkolenie Płatności bezpośrednie 29 lutego 2024 ,
Szkolenie Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym 29 lutego 2024 ,
Szkolenie Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami 29 lutego 2024 , ,
Szkolenie Technologia produkcji roślinnej 29 lutego 2024 ,

Podobne publikacje

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – III etap. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie...

19 lutego 2024szczegóły
Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

7 lutego 2024szczegóły
Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

9 stycznia 2024szczegóły
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

5 stycznia 2024szczegóły
Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie. O tym,...

7 grudnia 2023szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

  W listopadzie 2023 roku zakończył się cykl „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

1 grudnia 2023szczegóły
Gala Opolskich Grup Operacyjnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker...

30 listopada 2023szczegóły
Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

14 listopada 2023szczegóły
Znakowanie miodu – przewodnik

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Opolu opracował przewodnik dotyczący zasad znakowania miodu. Pomijanie istotnych informacji w oznakowaniu miodów, wskazywanie informacji niejednoznacznych lub nieprawdziwych to praktyki, z którymi spotykają się Inspektorzy IJHARS podczas urzędowych kontroli. Stwierdzane nieprawidłowości nie muszą jednak wynikać ze złej woli podmiotów działających na rynku produktów...

13 listopada 2023szczegóły
AKIS – konferencja w Warszawie

AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

30 października 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

27 września 2023szczegóły