Strona Główna / Agrotechnika / Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

9 lutego 2023 5
REKLAMA

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów.

Dobrostan zwierząt to interwencja będąca kontynuacją wsparcia dla gatunków/grup technologicznych zwierząt objętych działaniem Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, tj.: loch, tuczników, krów mlecznych, krów mamek i owiec. Zakres wsparcia został rozszerzony o: bydło opasowe, kury nioski, kurczęta brojlery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, konie i kozy.

Podobnie jak teraz, wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt, której dotyczy dobrostan, odnoszą się do wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.

W przypadku wszystkich wariantów z wyjątkiem wypasu krów mlecznych, rolnik będzie musiał posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt.

Ponadto od 2024 roku wprowadzony zostanie obowiązek uczestnictwa w szkoleniu z metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Zobowiązanie podejmowane będzie na okres jednego roku.

 

W odniesieniu do świń i bydła będzie obowiązywał system punktowy, co oznacza, że z dostępnych praktyk rolnik będzie mógł wybrać te, które zamierza realizować w swoim gospodarstwie. Punktacja jest zróżnicowana zarówno pomiędzy gatunkami zwierząt, jak i w obrębie gatunku dla danej grupy technologicznej zwierząt.

System punktowy polega na wycenie poszczególnych praktyk wpływających na poprawę dobrostanu zwierząt. W systemie punktowym warunkiem przystąpienia do realizacji ekoschematu, będzie realizacja praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach o co najmniej 20%. Warunek ten nie będzie dotyczyć jedynie wypasu krów mlecznych, co oznacza, iż rolnik będzie mógł realizować wymogi związane z wypasem bez powiązania z powiększoną powierzchnią bytową.

Po wyborze praktyki dotyczącej zwiększonej powierzchni bytowej możliwe będzie wybranie dodatkowych punktowanych praktyk dostępnych dla danej grupy zwierząt, takich jak:

 • zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 50% (lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • utrzymanie na ściółce (lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • dostęp do wybiegu (krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • wypas (krowy mleczne, krowy mamki, opasy),
 • późniejsze odsadzenie młodych od matki (lochy, krowy mleczne),
 • utrzymanie świń w cyklu zamkniętym (tuczniki).

Dobrostan loch

Lochom należy zapewnić zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach. Wszystkie lochy w gospodarstwie są indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym; dopuszcza się jednak utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym, jednak nie dłużej niż przez 14 dni,

Lochom można również zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • ściółkę ze słomy na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek,
 • późniejsze odsadzanie prosiąt – nie wcześniej niż w 35 dniu od dnia ich urodzenia.

Dobrostan tuczników

Tucznikom należy zapewnić zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach.

Do płatności kwalifikują się tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu loch lub tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w siedzibie stada położonej nie dalej niż ok. 50 km od siedziby stada, w której będą utrzymywane tuczniki, w odniesieniu do których realizowany jest dobrostan tuczników.

Tucznikom można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • ściółkę ze słomy na powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt.

Utrzymywanie świń w cyklu zamkniętym

W przypadku gospodarstw, w których prowadzi się cykl zamknięty świń, a rolnik realizuje jednocześnie dobrostan loch i dobrostan tuczników – możliwe jest otrzymanie dodatkowej płatności do tucznika kwalifikującego się do płatności w ramach dobrostanu tuczników urodzonych w tym gospodarstwie.

W przypadku realizacji interwencji w zakresie dobrostanu świń (loch i tuczników) – świniom zapewnia się stały dostęp do wystarczającej dla danej grupy technologicznej ilości bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących ich uwagę.

Dobrostan krów mlecznych – wypas

Krowom mlecznym zapewnia się co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym, bez uwięzi (przez min. 6 godz. dziennie) – wymóg ten może być realizowany jako odrębna praktyka dla krów mlecznych, bez konieczności spełnienia podstawowego warunku przystąpienia do ekoschematu, tj. zapewnienia zwiększonej o co najmniej 20% powierzchni bytowej w pomieszczeniach.

Dobrostan krów mlecznych – inne wymogi

Krowom mlecznym utrzymywanym grupowo bez uwięzi wolnostanowiskowo zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach.

Krowom tym można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • utrzymanie na ściółce ze słomy lub wydzielenie części ze słomą pozwalającej na jednoczesny odpoczynek,
 • zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • późniejsze odsadzanie cieląt – nie wcześniej niż w 5. dniu od dnia ich urodzenia.

Dobrostan krów mamek

Wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg i jałówki użytkowane w kierunku mięsnym. Zwierzętom tym zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach, w których są utrzymywane są bez uwięzi.

Dodatkowo można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • utrzymanie na ściółce ze słomy lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek,
 • zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Dobrostan opasów

Opasom zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach. W przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych interwencją – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe w wieku od ukończenia 4 miesiąca życia, do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie co najmniej 120 dni. W przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych interwencją – do płatności kwalifikuje się bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie, co najmniej 120 dni. Bydło opasowe w wieku kwalifikującym się do płatności utrzymywane jest bez uwięzi.

Opasom można zapewnić:

 • zwiększoną o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach,
 • utrzymanie na ściółce ze słomy lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek zwierząt,
 • zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok,
 • zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Pozostałe gatunki, tj. owce, kozy, kury nioski, kurczęta brojlery oraz indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, będą objęte dotychczasowym systemem wariantowym.

Dobrostan owiec

Płatności przysługują do samic gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa zapewnia się wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym oraz zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach.

Dobrostan kóz

Płatności przysługują do samic gatunku koza domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wszystkim grupom technologicznym zwierząt z gatunku koza domowa zapewnia się utrzymywanie bez uwięzi oraz zwiększoną co najmniej o 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach. Dostęp do wybiegu przez cały rok – o powierzchni zwiększonej co najmniej o 20% oraz wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym.

Dobrostan koni

Minimalna liczba posiadanych zwierząt – 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące. Do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach.

Konie utrzymywane w pomieszczeniach

Konie są utrzymywanie bez uwięzi i mają zapewniony w sezonie wegetacyjnym wypas lub dostęp do powierzchni zewnętrznych przez co najmniej 140 dni (przez min. 6 godz. dziennie), a poza sezonem wegetacyjnym dostęp do powierzchni zewnętrznych lub biegalni przez min. 2 godz. dziennie o powiększonej powierzchni. Mają zapewnione boksy lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego – powierzchni zwiększonej co najmniej o 20%.

Konie utrzymywane w systemie otwartym

Konie mają zapewnione zadaszenia o powierzchni pozwalającej na jednoczesne przebywanie wszystkich koni pod tym zadaszeniem, zapewnioną ściółkę pod zadaszeniem oraz powierzchnię zewnętrzną zwiększoną co najmniej o 20% względem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego.

Dobrostan kur niosek

Podmiot posiada nadany numeru weterynaryjny oraz minimalną liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami – 350. Obowiązuje zakaz przycinania dziobów, utrzymanie bez klatek na ściółce. Zwiększona powierzchnia bytowa w kurniku – obsada nie większa niż 7 szt./m2 powierzchni użytkowej podłogi oraz zwiększona dostępność gniazd: w przypadku stosowania gniazd pojedynczych – nie więcej niż 5 kur niosek/gniazdo, a w przypadku gniazd grupowych – nie więcej niż 96 kur niosek/m2 powierzchni gniazda. Zapewnienie grzędy o długości min. 0,2 m/kurę nioskę, stały dostępu do bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę.

Dobrostan kurcząt brojlerów

Podmiot utrzymujący kurczęta brojlery jest zarejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami – 500. Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku –  maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 30 kg/m2 i jednocześnie nie większe niż 20 szt./m2 oraz zapewnienie minimum 6 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia. Stały dostęp do bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę.

Dobrostan indyków

Podmiot utrzymujący indyki z przeznaczeniem na produkcję mięsa jest zarejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z obowiązującymi przepisami – 100. Zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu – maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 50 kg/m2 oraz 8 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia. Stały dostęp do bezpiecznych materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę.

W ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt – dla wszystkich gatunków/grup zwierząt będzie obowiązywała degresywność płatności dobrostanowych (w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt): do 100 DJP – 100% , od 100-150 DJP – 75%, powyżej 150 DJP – brak płatności.


Beata Kamińska Główny Doradca PZDR Nysa 774331127
Data publikacji: 9 lutego 2023 Wyświetlenia: 2655

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I OBSZAROWE

Informujemy, iż nasi doradcy w tym roku bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe. Aby usprawnić proces wypełniania wniosków zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami w poszczególnych powiatach celem umówienia się na dogodny termin. Dane kontaktowe do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego znajdą Państwo w...

29 marca 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów. Dobrostan zwierząt to interwencja będąca...

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 i nowe płatności bezpośrednie

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 składa się z wielu programów dla polskich gospodarstw rolnych, z których skorzystają rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. WPR stawia przede wszystkim na: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w ...

8 lutego 2023szczegóły
IX Forum Sektora Wołowiny – transmisja na żywo

W imieniu organizatorów IX Forum Sektora Wołowiny https://beefforum.pl/partnerzy/partnerzy zapraszamy do  transmisji online z wydarzenia: IX Forum Sektora Wołowiny „Zrównoważona wołowina – wysoka jakość, dobrostan zwierząt, czyste środowisko”   Link do relacji na żywo dostępny na YouTube na kanale PZPBM: Czas: 27 stycznia 2023 r. godzina 9:00 https://www.youtube.com/watch?v=cHzvA6LYHoQ

26 stycznia 2023szczegóły
Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w 2022 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zrealizowana została operacja „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa”. Było to bardzo złożone przedsięwzięcie, obejmujące wiele zadań służących wsparciu początkujących pszczelarzy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy praktykującymi pszczelarzami oraz naukowcami. W ramach...

23 grudnia 2022szczegóły
Rzepak ozimy – Systemy uprawy

Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

24 sierpnia 2022szczegóły
„Ciekawe życie” chwastów

Jednym z elementów bioróżnorodności na użytkach rolnych jest roślinność towarzysząca roślinom uprawnym. Rośliny te potocznie nazywamy chwastami, a walka z nimi to odwieczny problem rolników. Chwasty polne są świadomie zwalczane przez rolników, ponieważ ich nadmierny rozwój powoduje częstokroć obniżkę plonu, ale oprócz ujemnych skutków występowania chwastów na polach, spełniają...

15 maja 2022szczegóły
Światowy dzień wody

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

29 marca 2022szczegóły
Gospodarka wodno-ściekowa – ochrona zasobów wodnych

Woda to życie. Zaledwie 0,03% zasobów wodnych Ziemi stanowi czysta woda pitna. Woda jest jednym z najcenniejszych skarbów, jakie posiadamy, ponieważ nie można jej zastąpić niczym innym. Zasoby wodne w Polsce są dość skromne. Odnawialne zasoby słodkiej wody wynoszą 1600 m3 na mieszkańca (średnia roczna z wielolecia, GUS 2016)....

23 grudnia 2021szczegóły