Strona Główna / Transfer Wiedzy / Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

19 kwietnia 2024 5
REKLAMA

Cykl Szkoleń Dla Rolników Ps Wpr

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 organizuje cykl szkoleń dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa opolskiego.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Celem szkoleń jest zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację szkoleń podstawowych.

Tematy szkoleń w ramach operacji, realizowanej w 6 etapach, w latach 2024-2029:

 1. Normy i wymogi warunkowości
 2. Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
 3. Ekoschemat – Dobrostan zwierząt
 4. Współpraca rolników
 5. Zakwaszanie i wapnowanie gleb
 6. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WRP na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”

Rodzaj szkolenia:
stacjonarne oraz on-line (dot. tematu ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI takimi jak: WODA, GLEBA, POWIETRZE, KLIMAT w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”)

Liczba dni szkoleń:
jednodniowe oraz dwudniowe szkolenia, gdzie pierwszy dzień szkolenia realizowany jest w formie webinaria, drugi dzień szkolenia to wyjazd do gospodarstwa rolnego (dot. tematu ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI takimi jak: WODA, GLEBA, POWIETRZE, KLIMAT w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”)

Zasięg terytorialny szkolenia:
ogólnopolski, szkolenia dostępne będą dla ostatecznych odbiorców szkoleń na obszarze poszczególnych województw

Harmonogram szkoleń będzie udostępniany na 5 dni przez rozpoczęciem poszczególnych szkoleń.

Odbiorcami szkoleń mogą być:

 • rolnicy
 • młodzi rolnicy
 • małżonkowie rolników
 • domownicy rolników
 • osoby zatrudnione w rolnictwie

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli zapewnione:

 • przekaz wiedzy merytorycznej
 • materiały szkoleniowe (broszury, teczka, długopis, notes)
 • wyżywienie (obiad oraz przerwy kawowe)

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z doradcami powiatowych ośrodków doradztwa rolniczego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 

Ramowe programy szkoleń, w tym metoda pracy i liczba godzin zajęć:

(w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników (I 14.1.1), o której mowa w Planie Strategicznym w WPR na lata 2023-2027)

Temat szkolenia:
EKOSCHEMATY – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
Ramowy program szkolenia
Lp. Tematyka – zagadnienia do omówienia Liczba godzin zajęć Metoda pracy
1. Wprowadzenie:
Ekoschematy – narzędzie Zielonej Architektury WPR 2023-2027, nowy rodzaj dobrowolnych dla rolników płatności bezpośrednich,
4 godz. wykład
2. Informacja nt. poszczególnych ekoschematów:

 1. Obszary z roślinami miododajnymi,
 2. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
 3. Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych,
 4. Dobrostan zwierząt,
 5. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji roślin,
 6. Biologiczna ochrona upraw,

w tym:

 • zapoznanie z normami i wymogami warunkowości, powiązanymi z danym ekoschematem,
 • zapoznanie z wszystkimi wymogami danego ekoschematu,
 • praktyczne aspekty związane z realizacją ekoschematów, wskazanie przykładów możliwej realizacji kilku ekoschematów w ramach jednego gospodarstwa, a także możliwości łączenia ich na tej samej powierzchni (działce rolnej),
 • pozytywny wpływ poszczególnych praktyk na rzecz klimatu i środowiska
3. „Ekoschematy – Kalkulator potencjalnych korzyści” (przedstawienie uczestnikom przykładu wyliczeń dla 1 lub 2 gospodarstw). 1 godz. Zajęcia warsztatowe
Łączna liczba godzin zajęć – 5 godz.

 

Temat szkolenia:
EKOSCHEMAT – DOBROSTAN ZWIERZĄT
Ramowy program szkolenia
Lp. Tematyka – zagadnienia do omówienia Liczba godzin zajęć Metoda pracy
1. Wprowadzenie do ekoschematu -Dobrostan zwierząt – ogólne informacje o ekoschemacie:

 • krótki opis interwencji,
 • cele interwencji,
 • system punktowy i system kompleksowy.
30 min. wykład
2. Warunki kwalifikowalności do ekoschematu – Dobrostan zwierząt. 30 min. wykład
3. Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie punktowym:

 • lochy,
 • tuczniki,
 • krowy mleczne,
 • krowy mamki,
 • opasy.

Zasady punktowania praktyk dobrostanowych i zależność między liczbą punktów a wysokością płatności.

Forma i wysokość wsparcia.

Praktyczne przykłady realizacji praktyk z zakresu ekoschematu – Dobrostan zwierząt a pozytywny wpływ praktyk na rzecz klimatu i środowiska.

1 godz. 30 min. wykład
4. Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie kompleksowym:

 • owce,
 • kury nioski,
 • kurczęta brojlery,
 • indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa,
 • konie,
 • kozy.

Forma i wysokość wsparcia.

Praktyczne przykłady realizacji praktyk z zakresu ekoschematu – Dobrostan zwierząt a pozytywny wpływ praktyk na rzecz klimatu i środowiska.

1 godz. 30 min. wykład
5. Zwierzęta utrzymywane zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w ekoschemacie – Dobrostan zwierząt. 30 min. wykład
6. Plan poprawy dobrostanu – informacje ogólne. 15 min. wykład
7. Komplementarność z innymi interwencjami w ramach filara I i II PS WPR 2023-2027. 15 min. wykład
Łączna liczba godzin zajęć – 5 godz.

 

Temat szkolenia:
NORMY I WYMOGI WARUNKOWOŚCI
Ramowy program szkolenia
Lp. Tematyka – zagadnienia do omówienia Liczba godzin zajęć Metoda pracy
1. Normy i wymogi warunkowości w latach 2023-2027 – wprowadzenie:

 • cel warunkowości,
 • podstawa przyznania płatności,
 • pozytywny wpływ na klimat i środowisko, zdrowie publiczne i zdrowie roślin, dobrostan zwierząt,
 • warunki i sankcje
30 min. wykład
2. Normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska – GAEC:

 • omówienie celu i zakresu poszczególnych norm, ze szczególnym uwzględnieniem „nowych” norm,
 • wskazanie adresata norm,
 • derogacje dla rolników na rok 2023 – na czym polegają, co oznaczają dla rolnika, do kiedy obowiązują,
 • przedstawienie praktycznych przykładów możliwości realizacji w zakresie norm, m.in. GAEC 7, GAEC 8, GAEC 6.
2 godz. 30 min. wykład
3. Wymogi z zakresu zarządzania SMR:

 • omówienie obowiązujących SMR, w tym w szczególności „nowych” SMR.
1 godz. wykład
Łączna liczba godzin zajęć – 4 godz.

 

Temat szkolenia:
WSPÓŁPRACA ROLNIKÓW
Szkolenia ze współpracy rolników opartej na formalnych strukturach typu: spółki, spółdzielnie, posiadającymi status organizacji producentów lub grup producentów rolnych, w tym możliwości uzyskania wsparcia przez te podmioty w ramach PS WPR
Ramowy program szkolenia
Lp. Tematyka – zagadnienia do omówienia Liczba godzin zajęć Metoda pracy
1. Wspólne działanie rolników szansą na podniesienie efektywności gospodarstwa.
Możliwe formy wspólnego działania rolników.
Podstawy tworzenia i funkcjonowania:
spółdzielni, spółdzielni rolników, zrzeszenia/ stowarzyszenia, spółek handlowych.
45 min. wykład
2. Krok po kroku – jak uzyskać status grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. 45 min. wykład
3. Współpraca w procesie produkcyjnym:

 • ujednolicenie zasad produkcji i podnoszenie jakości produkowanych produktów, stosowanie jednolitego materiału genetycznego do siewu,
 • tworzenie wspólnego zaplecza produkcyjnego – odpowiedzialne nim zarządzanie, zobowiązania, współodpowiedzialność, zasady użytkowania przechowywania, konserwacji.
1 godz. wykład
4. Wspólna sprzedaż

 • zasady przewag rynkowych, jakie daje wspólne funkcjonowanie producentów, w tym mechanizmy rynkowe skierowane wyłącznie do zorganizowanych producentów (np.: większa pozycja negocjacyjna, zwolnienie z części unijnych przepisów: negocjacje cen, mechanizmy przewidziane w przepisów krajowych: zwolnienia podatkowe, itp.).

Wspólne zakupy

 • zasady przewag rynkowych jakie daje wspólne funkcjonowanie producentów (np. niższe ceny przy większym wolumenie zakupów maszyn, środków do produkcji, energii, itp.).

Spółdzielnie energetyczne.

5. Możliwość uzyskania przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wsparcia w ramach różnych interwencji PS WPR. 30 min. wykład
6. Praktyczne aspekty współdziałania rolników (przykłady):

 • zaprezentowanie działających grup producentów i organizacji producentów, które realizują swoje cele i odnoszą sukcesy,
 • spotkanie z ekspertami zajmującymi się tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów i organizacji producentów – omówienie doświadczeń, sukcesów – co się udało, problemów – z czym się mierzymy, jak ich unikać, jak przygotować dobry plan biznesowy, aby grupy i organizacje funkcjonowały wiele lat.
2 godz. wykład
7. Dyskusja 30 min
Łączna liczba godzin zajęć – 6 godz. 30 min.

 

Temat szkolenia:
ZAKWASZENIE I WAPNOWANIE GLEB
Ramowy program szkolenia
Lp. Tematyka – zagadnienia do omówienia Liczba godzin zajęć Metoda pracy
1. Wstęp:

 • rodzaje gleb w Polsce a ich tendencje do zakwaszania,
 • stan zakwaszenia gleb w Polsce (lokalny stan zakwaszenia na tle kraju).
10 min. wykład
2. Przyczyny i skutki zakwaszenia gleb:

 • źródła zakwaszenia gleb (antropogeniczne, naturalne),
 • wpływ odczynu gleby na właściwości gleb (fizyczne, biologiczne i chemiczne),
 • wrażliwość roślin uprawnych na niskie pH gleby, tolerancja odmian na zakwaszenie gleby),
 • wpływ pH na przyswajanie składników pokarmowych.
40 min. wykład
3. Wapnowanie jako narzędzie zarządzania glebami kwaśnymi:

 • Formalne podstawy wapnowania.
 • Środki do odkwaszania gleby, w tym regulacje. Formy środków odkwaszających: tlenkowe, węglanowe, mieszane i krzemianowe. Postać środków do odkwaszania.
 • Nowe zasady ustalania dawek CaO oraz CaO i MgO, wapnowanie i stosowanie magnezu.
 • Technologie wapnowania gleb i użytków rolniczych (w tym terminy wapnowania, miejsce w płodozmianie, wapnowanie w różnych systemach uprawy: tech. bezorkowe, orkowe).
 • Powiązanie wapnowania ze stosowaniem nawozów organicznych, naturalnych, mineralnych.
 • Sprzęt i technika wapnowania (w tym wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego, rodzaje rozsiewaczy do wapna).
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wapnowania.
1 godz. 40 min. wykład
4. Wsparcie finansowe wapnowania (Ekoschemat – rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami pokarmowymi, ewentualnie inne aktualnie dostępne źródła wsparcia) 30 min. wykład
5. Instrukcja pobieranie próbek gleby.

Prezentacja filmu instruktażowego (Jak prawidłowo przygotować i oznaczyć próbki do analizy – OSChR Lublin).

Metody badań i oceny stanu zakwaszenia prób glebowych (w tym zakres działań i zasady funkcjonowania Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych).

Analiza wyników próbek gleby (praca na przykładach).

Stosowanie dawek wapna przy różnym poziomie pH.

Wyliczanie dawek wapna oraz składników pokarmowych dla wybranych gatunków roślin uprawnych (praca na przykładach).

Przedstawienie narzędzia ułatwiającego ustalanie dawek wapna – np. INTER-NAW.

Zajęcia warsztatowe – zajęcia z pobierania próbek przed obiektem szkoleniowym

1 godz. wykład z zajęciami warsztatowymi
Łączna liczba godzin zajęć – 4 godz.

 

Temat szkolenia:
ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI takimi jak: WODA, GLEBA, POWIETRZE, KLIMAT w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”
Ramowy program szkolenia
Lp. Tematyka – zagadnienia do omówienia Liczba godzin zajęć Metoda pracy
Pierwszy dzień szkolenia
1. Blok Woda

1. Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie (retencjonowanie wody, agrotechnika w poprawie gospodarki wodnej, efektywność wykorzystania wody, retencjonowanie wody, odporność na suszę).

2. Inwestycje mające na celu poprawę gospodarowania wodą:

 • pozyskiwanie, magazynowanie i zagospodarowanie wody deszczowej,
 • powtórny obieg wody,
 • oszczędne gospodarowanie wodą.

3. Z jakich interwencji PS WPR w tym obszarze można korzystać (I i II filar).

2 godz. webinarium
2. Blok Gleba
Inwestycje mające na celu:a) ograniczenie zużycia środków ochrony roślin:

 • precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin (np. opryskiwacze sensorowe, recyrkulacyjne),
 • mechaniczna lub biologiczna walka z chwastami lub szkodnikami (np. pielniki, urządzenia do mechanicznego niszczenia szkodników);

b) zwiększenie sekwestracji oraz bioróżnorodności gleby:

 • uprawa gleby pasowa lub bezorkowa,
 • ochrona gleby (np. ściółkowanie, siewniki do poplonów),
 • utrzymanie zadrzewień śródpolnych, systemów rolno-leśnych oraz trwałych użytków zielonych;

c) techniki uprawy gleby, agregatowanie maszyn.

Z jakich interwencji PS WPR w tym obszarze można korzystać (I i II filar).

3 godz. webinarium
3. Blok Powietrze

1. Zobowiązania Polski dot. zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

2. Inwestycje mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń:

 • przechowywanie nawozów naturalnych lub kiszonek,
 • systemy oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich,
 • niskoemisyjne utrzymanie zwierząt gospodarskich (np. systemy zarządzania stadem, roboty do czyszczenia podłóg),
 • zmniejszenie zużycia mineralnych nawozów azotowych przez ich efektywniejsze wykorzystanie, doglebowe techniki aplikacji nawozów naturalnych, aplikacja nawozów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych.

3. Z jakich interwencji PS WPR w tym obszarze można korzystać (I i II filar)

2 godz. webinarium
4. Blok Klimat

1. Wpływ zmian klimatu na rolnictwo, zobowiązania Polski dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.

2. Inwestycje mające na celu adaptację do niekorzystnych warunków pogodowych:

a) w produkcji zwierzęcej:

 • systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne dla zwierząt,
 • wodopoje dla zwierząt,

b) w produkcji roślinnej:

 • zwiększanie retencji wody glebowej poprzez bezorkowe systemy uprawy,
 • wzmacnianie usług ekosystemowych poprzez zadarnienia, zadrzewienia,
 • zwiększanie mikroretencji poprzez zagospodarowanie wody deszczowej,
 • siatki przeciwgradowe.

3. Z jakich interwencji PS WPR w tym obszarze można korzystać (I i II filar)

2 godz. webinarium
Drugi dzień szkolenia
Zapoznanie ostatecznych odbiorców z więcej niż jedną technologią środowiskowo-klimatyczną stosowaną w gospodarstwie rolnym w ramach różnych bloków tematycznych (woda, powietrze, gleba, klimat).

Omówienie (a także w miarę możliwości zaprezentowanie jej pracy) sposobu działania danej maszyny/inwestycji/technologii i jej odziaływania na wybrane elementy środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze, klimat).

Wyjaśnienie, przez przedstawiciela wizytowanego gospodarstwa, praktycznych aspektów/korzyści stosowania tej technologii.

do 4 godz. wizyta w gospodarstwie rolnym/ gospodarstwach rolnych

 


Pliki do pobrania
Zaproszenie - Ekoschematy - wymogi i płatności Zaproszenie - Ekoschematy - Dobrostan zwierząt Zaproszenie - Normy i wymogi warunkowości Zaproszenie - Współpraca rolników

Materiały powiązane
 • Wydarzenie: 23 maja 2024 08:30 – Ekoschemat – dobrostan zwierząt - 23 maja 2024 08:30
 • Wydarzenie: 9 maja 2024 08:30 – Ekoschemat – dobrostan zwierząt - 9 maja 2024 08:30
 • Wydarzenie: 8 maja 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 8 maja 2024 08:30
 • Wydarzenie: 15 maja 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 15 maja 2024 08:30
 • Wydarzenie: 22 maja 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 22 maja 2024 08:30
 • Wydarzenie: 24 maja 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 24 maja 2024 08:30
 • Wydarzenie: 16 maja 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 16 maja 2024 08:30
 • Wydarzenie: 7 czerwca 2024 08:30 – Ekoschemat – dobrostan zwierząt - 7 czerwca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 19 czerwca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 19 czerwca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 20 czerwca 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 20 czerwca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 25 czerwca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 25 czerwca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 27 czerwca 2024 08:30 – Ekoschemat – dobrostan zwierząt - 27 czerwca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 2 lipca 2024 08:00 – Współpraca rolników - 2 lipca 2024 08:00
 • Wydarzenie: 3 lipca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 3 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 4 lipca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 4 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 5 lipca 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 5 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 8 lipca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 8 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 9 lipca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 9 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 10 lipca 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 10 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 11 lipca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 11 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 17 lipca 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 17 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 18 lipca 2024 08:30 – Ekoschemat – dobrostan zwierząt - 18 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 24 lipca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 24 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 25 lipca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 25 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 26 lipca 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 26 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 31 lipca 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 31 lipca 2024 08:30
 • Wydarzenie: 4 września 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 4 września 2024 08:30
 • Wydarzenie: 11 września 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 11 września 2024 08:30
 • Wydarzenie: 17 września 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 17 września 2024 08:30
 • Wydarzenie: 18 września 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 18 września 2024 08:30
 • Wydarzenie: 19 września 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 19 września 2024 08:30
 • Wydarzenie: 24 września 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 24 września 2024 08:30
 • Wydarzenie: 25 września 2024 08:30 – Normy i wymogi warunkowości - 25 września 2024 08:30
 • Wydarzenie: 27 września 2024 08:30 – Ekoschematy – wymogi i płatności - 27 września 2024 08:30

 • Aleksandra Kurczaba Specjalista PZDR Brzeg 774437106
  Data publikacji: 19 kwietnia 2024 Wyświetlenia: 83

  Wydarzenia tematyczne

  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 19 czerwca 2024 ul. J. Słowackiego 3 48-100
  Głubczyce
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 20 czerwca 2024 ul. J. Słowackiego 3 48-100
  Głubczyce
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 25 czerwca 2024 ul. J. Słowackiego 3 48-100
  Głubczyce
  Szkolenie Ekoschemat – dobrostan zwierząt 27 czerwca 2024 ul. Łucznicza 1 48-200
  Prudnik
  Szkolenie Współpraca rolników 2 lipca 2024 ul. Kilińskiego 1 47-303
  Krapkowice
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 3 lipca 2024 ul. Kilińskiego 1 47-303
  Krapkowice
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 4 lipca 2024 Pl. Wolności 13 47-220
  Kędzierzyn-Koźle
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 5 lipca 2024 Pl. Wolności 13 47-220
  Kędzierzyn Koźle
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 8 lipca 2024 ul. Jordanowska 2 47-100
  Strzelce Opolskie
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 9 lipca 2024 ul. Witosa 35 46-211
  Kujakowice Górne
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 10 lipca 2024 ul. Witosa 35 46-211
  Kujakowice Górne
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 11 lipca 2024 ul. Witosa 35 46-211
  Kujakowice Górne
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 17 lipca 2024 ul. Opolska 15 46-053
  Chrząstowice
  Szkolenie Ekoschemat – dobrostan zwierząt 18 lipca 2024 ul. Opolska 15 46-053
  Chrząstowice
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 24 lipca 2024 ul. Witosa 35 46-211
  Kujakowice Górne
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 25 lipca 2024 Pokrzywna 48 48-267
  Jarnołtówek
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 26 lipca 2024 Pl. Wolności 13 47-220
  Kędzierzyn Koźle
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 31 lipca 2024 ul. Łucznicza 1 48-200
  Prudnik
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 4 września 2024 ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 49-300
  Brzeg
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 11 września 2024 Pl. Wolności 12a 46-100
  Namysłów
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 17 września 2024 Pl. Wolności 12a 46-100
  Namysłów
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 18 września 2024 ul. Witosa 35 46-211
  Kujakowice Górne
  Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 19 września 2024 ul. Witosa 35 46-211
  Kujakowice Górne
  Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 24 września 2024 ul. Kilińskiego 1 47-303
  Krapkowice

  Podobne publikacje

  XXIII edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów rozstrzygnięta

  XXIII edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów finał regionalny w województwie opolskim już za nami. W dniu 02.06.2024 r. w Mosznej w pięknej scenerii Zamku odbył się konkurs z rekordową liczbą zgłoszeń. Laureaci tegorocznej edycji konkursu w kategorii produkt: I. W kategorii produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego Podkategoria:...

  6 czerwca 2024szczegóły
  Wykorzystanie źródeł białka na cele paszowe

  Zaproszenie na demonstracje Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracji z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

  15 maja 2024szczegóły
  Wyjazd studyjny pn. „Naturalne sposoby na gospodarowanie wodą – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym”

  W dniach 25-26.04.2023r. odbył się wyjazd studyjny pn. „Naturalne sposoby na gospodarowanie wodą – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wzięło w nim udział 40 osób, w tym partnerzy LPW:...

  30 kwietnia 2024szczegóły
  Warsztaty polowe – innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej

  Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2024-2025 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Warsztaty polowe – innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej”  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn. „Warsztaty polowe – innowacyjne rozwiązania w...

  24 kwietnia 2024szczegóły
  Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 organizuje cykl szkoleń dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa opolskiego. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów...

  XXIII edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

  Zapraszamy do udziału w XXIII-tej edycji konkursu “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Ogólnopolski Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” jest przedsięwzięciem, którego celem jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy na temat żywności wysokiej jakości. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego...

  15 kwietnia 2024szczegóły
  Ekoschemat Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP

  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jako administrator systemu QUALITY MEAT PROGRAM (QMP) informuje, iż od 12 marca br. zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości. By zyskać dodatkowe pieniądze wystarczy przystąpić do...

  10 kwietnia 2024szczegóły
  Bobry na terenach rolniczych – kłopotliwi sprzymierzeńcy

  Bóbr europejski Castor fiber jest największym krajowym gryzoniem. Osiąga wagę od 18 do 29 kilogramów i długość ciała od 90 do 110 cm. Zamieszkuje siedliska wodno-lądowe, może osiedlać się na terenach leśnych czy bagnistych, ale coraz częściej można go też spotkać na terenach rolniczych, gdzie buduje tamy na rzekach,...

  12 marca 2024szczegóły
  Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – III etap. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie...

  19 lutego 2024szczegóły
  Lista odmian zalecanych 2024

  LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2024 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna /Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 AREVUS 2024 chlebowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 5 LG KERAMIK 2022 chlebowa 6 LINUS 2012 jakościowa...

  15 lutego 2024szczegóły
  Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

  Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

  7 lutego 2024szczegóły
  Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem...

  1 lutego 2024szczegóły