Strona Główna / Cele SIR

Cele SIR

12 stycznia 2022 53
REKLAMA

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

 I. Cel główny SIR

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

II. Cele szczegółowe SIR

  1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne
    i partnerstwa na rzecz innowacji.

III. Zadania SIR

L.p. Zadania Szczegółowy sposób realizacji
1. Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych Opracowanie i uruchomienie, poprzez stronę internetową, systemu rejestracji potencjalnych partnerów SIR.
Wyszukiwanie instytucji, przedsiębiorców, grup producentów, klastrów, LGD, NGO, itp. zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową
i rozwojem obszarów wiejskich (np. wśród partnerów KSOW oraz WODR), kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje, itp.
Nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami badawczymi zajmującymi się tematyką związaną z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje, itp.).
Określenie stopnia zainteresowania współpracą w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych, podejmowanych działań w zakresie innowacji, obszaru zainteresowania współpracą we wdrażaniu innowacji wśród ww. podmiotów.
2. Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych Utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację nt. prowadzonych przez partnerów SIR prac badawczych oraz dobrych praktyk
w zakresie innowacji (baza dostępna poprzez stronę internetową SIR).
Utworzenie na stronie internetowej SIR narzędzia ułatwiającego wyszukiwanie pomysłów/projektów dotyczących konkretnej dziedziny oraz łączenie potencjalnych partnerów.
Przekazywanie informacji nt. prowadzonych projektów naukowo-badawczych oraz możliwości współpracy na spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, itp., a także umieszczanie informacji w publikacjach, ulotkach, newsletterze.
3. Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy i prowadzenie bazy projektów Opracowanie regulaminu tworzenia pracy Grup zadaniowych i operacyjnych.
Opracowanie poradnika metodycznego dla brokerów i doradców.
Prowadzenie bazy danych i bazy projektów poświęconych Grupom zadaniowym i operacyjnym.
Przeprowadzenie spotkań/szkoleń/warsztatów dla brokerów i pracowników SIR.
4. Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz innowacji na poziomie międzynarodowym oraz zawarcie stosowych porozumień o współpracy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Umożliwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi
a praktykami sektora rolno-spożywczego
Udział przedstawicieli SIR w międzynarodowych spotkaniach dotyczących EPI, wymiana wiedzy i doświadczeń  z przedstawicielami innych krajów.
5. Prowadzenie  działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania m.in. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych, doradców, itp. Organizacja spotkań, szkoleń, konferencji na szczeblu wojewódzkim
i krajowym mających na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania SIR oraz możliwości finansowania innowacyjnych  rozwiązań
Utworzenie narzędzia na stronie internetowej SIR umożliwiającego zarówno komunikację pomiędzy poszczególnymi partnerami SIR, jak i aktywne poszukiwanie partnerów.
Udział przedstawiciela SIR w Grupie Tematycznej ds. Innowacji w Rolnictwie przy Grupie Roboczej KSOW na poziomie krajowym.
Powołanie Grup zadaniowych oraz uczestnictwo w pracach Grupy przedstawiciela SIR/CDR/WODR.
6. Doradztwo i pomoc w tworzeniu            i organizacji Grup operacyjnych na rzecz innowacji Identyfikacja potencjalnych partnerów w obszarze działania brokera.
Stałe monitorowanie baz danych zawierających m.in. dobre praktyki
w zakresie innowacji w rolnictwie, projekty naukowo-badawcze.
Aktywne łączenie ze sobą partnerów z różnych środowisk.
Pomoc w tworzeniu i organizacji Grup operacyjnych oraz zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi partnerami.
7. Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez Grupy operacyjne  i partnerstwa na rzecz innowacji Inicjowanie powstawania Grup operacyjnych oraz pomoc pod względem formalno-prawnym.
Pomoc doradcza w przygotowaniu projektu planu operacyjnego dla Grupy oraz planu biznesowego operacji.
Stałe monitorowanie pracy Grupy operacyjnej.
8. Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk oraz efektów prac Grup operacyjnych Organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, itp. mających na celu przekazanie wiedzy oraz informacji nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk i efektów pracy Grup operacyjnych.

 

Utworzenie Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EPI) stanowi istotny krok w kierunku transferu nauki do praktyki, jak
i praktyki do nauki. Wdrażanie EPI ma także na celu stworzenie elastycznego  i otwartego systemu dla tworzenia różnorodnych grup operacyjnych, których główną cechą jest innowacyjne podejście do stworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz ogólnorozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach prowadzenia i obsługi Sieci w Centrum Doradztwa Rolniczego zostanie wyodrębniona komórka organizacyjna ds. innowacji w rolnictwie (dział) oraz jej odpowiedniki  na poziomie wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR). Istotną rolę w tworzeniu Sieci będzie pełnić „broker” usytuowany zarówno w Centrum Doradztwa Rolniczego, jak i  WORD. Rolą brokera będzie identyfikacja partnerów Sieci, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji w obszarze rolnictwa, leśnictwa, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich.

Innowacja na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich  jest horyzontalnym priorytetem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Źródło: CDR Brwinów].

Cele Sir

Cele Sir

Cele Sir

Cele Sir

Cele Sir

Cele Sir

Cele Sir

Cele Sir

Cele Sir

Cele Sir

Cele Sir

 

 

 


Ewa Semeniuk Główny Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437145
Data publikacji: 12 stycznia 2022 Wyświetlenia: 2152

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – III etap. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie...

19 lutego 2024szczegóły
Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

7 lutego 2024szczegóły
Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

9 stycznia 2024szczegóły
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

5 stycznia 2024szczegóły
Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie. O tym,...

7 grudnia 2023szczegóły
Gala Opolskich Grup Operacyjnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker...

30 listopada 2023szczegóły
Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

14 listopada 2023szczegóły
Znakowanie miodu – przewodnik

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Opolu opracował przewodnik dotyczący zasad znakowania miodu. Pomijanie istotnych informacji w oznakowaniu miodów, wskazywanie informacji niejednoznacznych lub nieprawdziwych to praktyki, z którymi spotykają się Inspektorzy IJHARS podczas urzędowych kontroli. Stwierdzane nieprawidłowości nie muszą jednak wynikać ze złej woli podmiotów działających na rynku produktów...

13 listopada 2023szczegóły
AKIS – konferencja w Warszawie

AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

30 października 2023szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

8 września 2023szczegóły
Innowacje w rolnictwie: wspieranie przyszłości

Dnia 10 września 2023 roku odbyło się niezwykle istotne wydarzenie w Pałacu w Łosiowie, jakim było szkolenie pn. „Sesje networkingowe wspierania innowacji w rolnictwie”. Stworzyło ono unikalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji rolniczych, jednocząc rolników, naukowców, przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane tym tematem. To wyjątkowe...

7 września 2023szczegóły
Mikrobiogazownie rolnicze

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

7 sierpnia 2023szczegóły