Strona Główna / Regulamin monitoringu

Regulamin monitoringu

20 stycznia 2022 50
REKLAMA
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w miejscach zarządzanych przez Administratora Danych Osobowych (ADO). Określa również, miejsca instalacji kamer systemu na terenie nieruchomości i terenie przynależnym do nieruchomości, reguły rejestracji i zapisu informacji (obrazu, dźwięku) oraz sposobu ich zabezpieczania, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. monitoringu stacjonarnym – należy przez to rozumieć odbiór i rejestrację obrazu (lub obrazu i dźwięku) z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w miejscach będących własnością Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
 2. systemie monitoringu – należy przez to rozumieć zespół kamer, urządzeń przesyłowych, elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystywanego w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu;
 3. kamerze – należy przez to rozumieć urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego zapisywalnego na elektronicznych nośnikach informacji;
 4. kamerze stacjonarnej, stacjonarnym systemie monitoringu – należy przez to rozumieć kamerę/system monitoringu, w którym kamera/kamery umieszczone na stałe w określonych miejscach w pobliżu monitorowanej przestrzeni. Stacjonarną kamerą bądź stacjonarnym systemem są również kamera/system, w których operator zdalnie może zmienić ustawienie kamery, zmieniając tym samym obszar w polu widzenia kamery lub jej ustawienia, np. poprzez zawężenie lub poszerzenie pola widzenia kamery;
 5. rejestracji obrazu – należy przez to rozumieć proces zapisu na określonego typu nośniku danych sygnałów elektroenergetycznych lub informacji cyfrowej powstałej w wyniku przekształcenia obrazu znajdującego się w polu widzenia kamery do postaci sygnałów elektromagnetycznych lub cyfrowych;
 6. otwartej przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć miejsca dostępne publicznie, takie jak ulice, parkingi, place, parki przeznaczone do użytku publicznego i inne obszary o podobnym przeznaczeniu;
 7. systemie rozpoznawania/analizy obrazu – należy przez to rozumieć oprogramowanie lub urządzenie umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły się w polu widzenia kamery, a także ocenę ich zachowań lub intencji;
 8. administratorze danych osobowych (ADO) – należy przez to rozumieć Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
 9. pracowniku ds. IT – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku informatyka, zarządzającego monitoringiem i odpowiedzialnego za funkcjonowanie obszaru IT  w Ośrodku.

§ 3. Monitoringiem objęte są:

 1. nieruchomości przy ul. Głównej 1 wraz z najbliższym otoczeniem;
 2. nieruchomości przy obiekcie Pałacu w Łosiowie wraz z najbliższym otoczeniem.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi

§ 4. Celem monitoringu jest:

 1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie nieruchomości oraz w jej pobliżu, w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych;
 2. wspomaganie kontroli dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz znajdujących na terenie nieruchomości ludzi i informacji;
 3. ustalanie sprawców czynów nagannych lub zabronionych (zniszczenie mienia, kradzieże);
 4. ograniczenie dostępu na teren nieruchomości osób nieuprawnionych, niepożądanych.

§ 5. 

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Obraz zapisywany jest na dyskach twardych rejestratorów.
 2. Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu.
 3. Obraz przechowywany jest nie dłużej niż 30 dni.

§ 6.

 1. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.
 2. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

§ 7. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu poprzez sieć komputerową na stanowiskach komputerowych mają jedynie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych z monitoringu.

§ 8.

 1. Dane z monitoringu udostępnia się uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policji, straży pożarnej, sądom, prokuraturom na ich pisemny wniosek.
 2. Dane z monitoringu mogą być udostępniane za zgodą ADO lub osoby przez niego upoważnionej. Osoba upoważniona poinformuje ADO lub pracownika ds. IT o fakcie udostępnienia danych oraz odnotuje fakt udostępnienia w prowadzonym rejestrze.
 3. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. 2, zgłasza wniosek ustnie ADO lub osobom przez niego upoważnionym, a następnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni dostarcza go na piśmie.
 4. Jeśli w wyniku realizacji nagrania udokumentowane zostało przestępstwo karalne z urzędu, administrator zobowiązany jest w obowiązku ich przekazania do organów ścigania.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzje podejmuje ADO.


Marek Dendura Kierownik Dział Teleinformatyki 774437121
Data publikacji: 20 stycznia 2022 Wyświetlenia: 1649

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

14 listopada 2023szczegóły
Znakowanie miodu – przewodnik

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Opolu opracował przewodnik dotyczący zasad znakowania miodu. Pomijanie istotnych informacji w oznakowaniu miodów, wskazywanie informacji niejednoznacznych lub nieprawdziwych to praktyki, z którymi spotykają się Inspektorzy IJHARS podczas urzędowych kontroli. Stwierdzane nieprawidłowości nie muszą jednak wynikać ze złej woli podmiotów działających na rynku produktów...

13 listopada 2023szczegóły
AKIS – konferencja w Warszawie

AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

30 października 2023szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

8 września 2023szczegóły
Innowacje w rolnictwie: wspieranie przyszłości

Dnia 10 września 2023 roku odbyło się niezwykle istotne wydarzenie w Pałacu w Łosiowie, jakim było szkolenie pn. „Sesje networkingowe wspierania innowacji w rolnictwie”. Stworzyło ono unikalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji rolniczych, jednocząc rolników, naukowców, przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane tym tematem. To wyjątkowe...

7 września 2023szczegóły
Mikrobiogazownie rolnicze

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

7 sierpnia 2023szczegóły
Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023

Zarząd województwa opolskiego ogłosił „Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Dożynek Wojewódzkich w Polskiej Nowej Wsi w dniu 3 września 2023r. Celem konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi. W tym roku...

4 lipca 2023szczegóły
Nowoczesna technologia chowu i hodowli bydła ras mięsnych

W maju i czerwcu bieżącego roku odbyły się pierwsze wizyty w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Tematem demonstracji w gospodarstwie była „Racjonalna gospodarka pastwiskami...

22 czerwca 2023szczegóły
Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci...

19 czerwca 2023szczegóły
Magazyn energii przy instalacji fotowoltaicznej – czy warto?

Mając na uwadze popularny już dziś system prosumencki – panele fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia takie jak pompy ciepła czy inteligentne liczniki, biorę pod lupę nowinkę jaką są magazyny energii elektrycznej. Zapytacie się – po co to mieć, czy jest to opłacalne? Na takie pytania chciałabym odpowiedzieć Wam wszystkim ciekawskim...

5 czerwca 2023szczegóły
Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

2 czerwca 2023szczegóły
Wiosenne dni innowacji

W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz...

18 maja 2023szczegóły