Strona Główna / Regulamin monitoringu

Regulamin monitoringu

20 stycznia 2022 16
REKLAMA
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w miejscach zarządzanych przez Administratora Danych Osobowych (ADO). Określa również, miejsca instalacji kamer systemu na terenie nieruchomości i terenie przynależnym do nieruchomości, reguły rejestracji i zapisu informacji (obrazu, dźwięku) oraz sposobu ich zabezpieczania, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. monitoringu stacjonarnym – należy przez to rozumieć odbiór i rejestrację obrazu (lub obrazu i dźwięku) z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w miejscach będących własnością Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
 2. systemie monitoringu – należy przez to rozumieć zespół kamer, urządzeń przesyłowych, elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystywanego w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu;
 3. kamerze – należy przez to rozumieć urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego zapisywalnego na elektronicznych nośnikach informacji;
 4. kamerze stacjonarnej, stacjonarnym systemie monitoringu – należy przez to rozumieć kamerę/system monitoringu, w którym kamera/kamery umieszczone na stałe w określonych miejscach w pobliżu monitorowanej przestrzeni. Stacjonarną kamerą bądź stacjonarnym systemem są również kamera/system, w których operator zdalnie może zmienić ustawienie kamery, zmieniając tym samym obszar w polu widzenia kamery lub jej ustawienia, np. poprzez zawężenie lub poszerzenie pola widzenia kamery;
 5. rejestracji obrazu – należy przez to rozumieć proces zapisu na określonego typu nośniku danych sygnałów elektroenergetycznych lub informacji cyfrowej powstałej w wyniku przekształcenia obrazu znajdującego się w polu widzenia kamery do postaci sygnałów elektromagnetycznych lub cyfrowych;
 6. otwartej przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć miejsca dostępne publicznie, takie jak ulice, parkingi, place, parki przeznaczone do użytku publicznego i inne obszary o podobnym przeznaczeniu;
 7. systemie rozpoznawania/analizy obrazu – należy przez to rozumieć oprogramowanie lub urządzenie umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły się w polu widzenia kamery, a także ocenę ich zachowań lub intencji;
 8. administratorze danych osobowych (ADO) – należy przez to rozumieć Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
 9. pracowniku ds. IT – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku informatyka, zarządzającego monitoringiem i odpowiedzialnego za funkcjonowanie obszaru IT  w Ośrodku.

§ 3. Monitoringiem objęte są:

 1. nieruchomości przy ul. Głównej 1 wraz z najbliższym otoczeniem;
 2. nieruchomości przy obiekcie Pałacu w Łosiowie wraz z najbliższym otoczeniem.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi

§ 4. Celem monitoringu jest:

 1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie nieruchomości oraz w jej pobliżu, w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych;
 2. wspomaganie kontroli dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz znajdujących na terenie nieruchomości ludzi i informacji;
 3. ustalanie sprawców czynów nagannych lub zabronionych (zniszczenie mienia, kradzieże);
 4. ograniczenie dostępu na teren nieruchomości osób nieuprawnionych, niepożądanych.

§ 5. 

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Obraz zapisywany jest na dyskach twardych rejestratorów.
 2. Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu.
 3. Dane z monitoringu są nadpisywane po ok. 14 dniach.

§ 6.

 1. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.
 2. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

§ 7. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu poprzez sieć komputerową na stanowiskach komputerowych mają jedynie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych z monitoringu.

§ 8.

 1. Dane z monitoringu udostępnia się uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policji, straży pożarnej, sądom, prokuraturom na ich pisemny wniosek.
 2. Dane z monitoringu mogą być udostępniane za zgodą ADO lub osoby przez niego upoważnionej. Osoba upoważniona poinformuje ADO lub pracownika ds. IT o fakcie udostępnienia danych oraz odnotuje fakt udostępnienia w prowadzonym rejestrze.
 3. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. 2, zgłasza wniosek ustnie ADO lub osobom przez niego upoważnionym, a następnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni dostarcza go na piśmie.
 4. Jeśli w wyniku realizacji nagrania udokumentowane zostało przestępstwo karalne z urzędu, administrator zobowiązany jest w obowiązku ich przekazania do organów ścigania.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzje podejmuje ADO.


Marek Dendura Kierownik Dział Teleinformatyki 774437121
Data publikacji: 20 stycznia 2022 Wyświetlenia: 830