Kierownik działu
mgr inż. Mieczysław Ucinek

tel. 77 4437 154
e-mail: mieczyslaw.ucinek@oodr.pl
e-mail: ekonomika@oodr.pl

 
Pracownicy:
 

mgr Elżbieta Fąferko
główny specjalista

tel. 77 4437 141
e-mail: elzbieta.faferko@oodr.pl

 

mgr Marta Joniec
specjalista

tel. 77 4437 140
e-mail: marta.joniec@oodr.pl

 

Do zadań Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i upowszechnieniowej w zakresie:
a) rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
b) rozliczania podatku dochodowego i VAT,
c) ubezpieczeń społecznych i majątkowych w rolnictwie,
d) zarządzania gospodarstwem rolnym,
e) zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
f) zasad kredytowania gospodarstw rolnych;
2) sporządzanie planów przedsięwzięć dla gospodarstw rolnych, analiz ekonomicznych i finansowych;
3) prowadzenie i organizacja systemu rachunkowości rolnej Polski FADN;
4) usługowe prowadzenie rachunkowości, w zakresie rozliczania podatku dochodowego i VAT;
5) zbieranie danych dotyczących cen produktów rolnych i środków do produkcji, analiza popytu i podaży oraz przekazywanie informacji do Krajowego Systemu Informacji Rynkowej;
6) analiza kosztów produkcji i dochodowości działalności roślinnych i zwierzęcych oraz publikacja kalkulacji rolniczych;
7) analiza sytuacji dochodowej i możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych w województwie opolskim;
8) udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
9) współpraca merytoryczna z doradcami rolnymi zatrudnionymi w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w zakresie działania Działu;
10) realizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Ośrodku Doradztwa procedurami;
11) współpraca z instytucjami i podmiotami sektora rolno-spożywczego;
12) realizacja zadań merytorycznych Działu w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
13) współpraca w zakresie tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie województwa;
14) koordynacja na poziomie Ośrodka Doradztwa spraw w zakresie opisanym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
15) prowadzenie spraw w zakresie działań opisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, merytorycznie odpowiadających obszarowi działań Działu;
16) poszukiwanie i aplikowanie o środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
17) przygotowywanie artykułów do czasopisma Kurier Rolniczy oraz informacji z zakresu działania Działu na strony internetowe Ośrodka;
18) opiniowanie w zakresie merytorycznym Działu projektów aktów prawnych.