Strona Główna / Korzystanie z usług doradczych

Korzystanie z usług doradczych

19 kwietnia 2023 42
REKLAMA

Korzystanie Z Usług Doradczych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jest Beneficjentem „poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.”

Celem operacji jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Celem szczegółowym poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. 

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne

Programy doradcze współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Informacje na temat projektu można uzyskać kontaktując się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego OODR lub z Centralą Ośrodka w Łosiowie.

 

 

 

Korzystanie Z Usług Doradczych

 • Nabór I

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie realizuje trzyletnie programy doradcze dla 517 rolników z terenu wszystkich powiatów województwa opolskiego.

Programy usług doradczych realizowane są na dwóch podregionach:

 • Podregion opolski obejmuje powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, oleski, opolski, strzelecki.
 • Podregion nyski i obejmuje powiaty: brzeski, głubczycki, namysłowski, nyski, prudnicki.

Każdy Program składa się z trzech usług doradczych. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz rachunkowość w gospodarstwie rolnym są usługami obligatoryjnymi w każdym gospodarstwie. Trzecia usługa jest dobierana do specyfiki i potrzeb gospodarstwa z pakietu następujących usług:

 • Modernizacja gospodarstwa rolnego lub restrukturyzacja małych gospodarstw.
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności.
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do RSK oraz pomoc w realizacji RSK.
 • Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego (RE) oraz pomoc w realizacji RE.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.

 

 

Korzystanie Z Usług Doradczych

 • Nabór II

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach działania podpisał 570 umów na realizację dwuletnich programów doradczych.

W skład bezpłatnego kompleksowego programu doradczego wchodzą usługi:

 1. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu
  – usługa realizowana jest obligatoryjnie w każdym gospodarstwie;
 2. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
  – usługa realizowana w gospodarstwach, w których nie były świadczone usługi w Naborze I, czyli w gospodarstwach które po raz pierwszy przystąpiły do programu usług doradczych;
 3. Zazielenienie lub Uczestnictwo w systemach jakości
  – usługi są dobierane do specyfiki i potrzeb gospodarstwa z pakietu usług doradczych;

Korzystanie Z Usług Doradczych

 • Nabór III

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie realizuje dwuletnie programy doradcze dla 447 rolników z terenu województwa opolskiego.

Celem operacji są usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.

Przewidywane wyniki operacji to „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”.

Każdy program doradczy zawiera 3 usługi doradcze, z czego jedna z nich musi być usługą dwuletnią. Program doradczy zawiera obowiązkową usługę pn. „Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa”, jedną z trzech poniższych obowiązkowych usług doradczych:

 • Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym,
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości,

oraz usługę oferowaną indywidualnie rolnikowi i wybieraną wspólnie z nim, spośród usług wymienionych w pkt od 5 do 17 lub 2 – 4 o ile usługa nie została uwzględniona w programie jako usługa obowiązkowa:

 1. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości
 2. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów
 3. Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym
 4. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
 5. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 6. Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
 7. Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej
 8. Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie
 9. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP
 10. Uczestnictwo w systemach jakości
 11. OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach Prosumenckich
 12. System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz pomoc w realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne”
 13. Modernizacja gospodarstw rolnych
 14. Restrukturyzacja małych gospodarstw
 15. Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi
 16. Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin
Usługa doradcza współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Data publikacji: 19 kwietnia 2023 Wyświetlenia: 2384

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

28 kwietnia 2023szczegóły
Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2022-2023, jako partner KSOW planuje realizację operacji pn. „Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw”. Termin realizacji operacji: 12.04.2023 r. – 20.10. 2023 r. Wysokość kosztów kwalifikowalnych:...

26 kwietnia 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego rolnictwa

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego rolnictwa” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje nagranie filmu w ramach realizacji operacji pn. „Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego...

15 lutego 2023szczegóły
Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów. Dobrostan zwierząt to interwencja będąca...

9 lutego 2023szczegóły
Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 i nowe płatności bezpośrednie

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 składa się z wielu programów dla polskich gospodarstw rolnych, z których skorzystają rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. WPR stawia przede wszystkim na: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w ...

8 lutego 2023szczegóły
Wiosenne dni innowacji

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Wiosenne dni innowacji” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje stoiska informacyjno-promocyjne oraz konferencję, w ramach realizacji operacji pn. „Wiosenne dni innowacji” w ramach dwuletniego planu operacyjnego...

7 lutego 2023szczegóły
IX Forum Sektora Wołowiny – transmisja na żywo

W imieniu organizatorów IX Forum Sektora Wołowiny https://beefforum.pl/partnerzy/partnerzy zapraszamy do  transmisji online z wydarzenia: IX Forum Sektora Wołowiny „Zrównoważona wołowina – wysoka jakość, dobrostan zwierząt, czyste środowisko”   Link do relacji na żywo dostępny na YouTube na kanale PZPBM: Czas: 27 stycznia 2023 r. godzina 9:00 https://www.youtube.com/watch?v=cHzvA6LYHoQ

26 stycznia 2023szczegóły
Światowy dzień wody

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

29 marca 2022szczegóły
Magazynowanie energii. Czy to się opłaca?

W dniu 26 stycznia 2020 roku  w  Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego w Kamieniu Śląskim odbyło się Forum Praktyków  Optymalizacji Kosztów Energii przy zastosowaniu OZE i magazynów energii. Organizatorem Forum była firma MEB GROUP oraz Viessmann. Podczas Forum były poruszane bardzo ciekawe tematy  z zakresu...

5 marca 2022szczegóły